HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Sjørett II (NAB3041)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

- er fortruleg med sentrale konvensjonar utarbeidd av IMO og ILO.

- forstår korleis Noreg kan vera med på å påverke innhaldet i desse.

- forstår korleis Noreg som nasjonalstat forpliktast.

- forstår korleis flaggstatens og kyststatens interesser spriker og korleis det internasjonale regelregimet søkjer å eine desse interessene.

- skjønar EU si rolle som overstatleg og myndigheitsutøvande organ.

Ferdigheitar:

Studenten

- er i stand til å nytta regelverket på aktuelle problemstillingar.

- kan tolka og forstå einskildbestemmingar.

- kan bruke innhaldet i slike einskildbestemmingar på konkrete saker.

-  kjenner til kva for sertifikat og dokument som skal vera om bord iht internasjonale konvensjonar, korleis sertifikata kan skaffast og kor lenge dei er gyldige.

Kompetanse:

Studenten

- kan handsama den teoretiske kunnskapen i praktiske situasjonar.

- kan relatera seg til det internasjonale regelregimet uansett kva for ei rolle ein har, anten det er om bord i skip, i landorganisasjonen eller som myndigheitsperson.

Innhald og oppbygging :

- Internasjonale sjøfartsreglar og korleis desse er gjennomført i norsk rett.

- Særleg SOLAS, MARPOL, STCW og MLC konvensjonane.

- Havrettskonvensjonen.

- Paris MOU.

- ISM og ISPS kodene.

- Plikt på bakgrunn av EØS avtala/ fellesskapsregelverk.

- Nasjonale reglar om ansvar ved oljeforureining.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesningar, sjølvstudium, diskusjonar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform: Skuleeksamen, 5 timer.

Arbeidskrav: Eit eller flere krav - munnleg framføring. Vert spesifisert i semesterplan.

Hjelpemiddel ved eksamen: Hjelpemidler iht fagplan.

Tilrådde forkunnskapar: Sjørett I

Maritime Law II (NAB3041)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge:

The student

- is familiar to key IMO and ILO conventions.

- understands how Norway can influence the content of such conventions.

- understands how the state of Norway takes on national commitments.

- understands the gap of interest between a flag state and the coastal state and how international conventions merges between the two.

- understands the EU as a sway, supranational body and executive authority.

 

Skills:

The student

- possess ability to interpret regulations to current issues.

- interprets and understands single provisions of law.

- has the ability to use the content of such provisions on specific issues.

- is familiar to certificates and documents to be onboard - in accordance with international Conventions - and sees how the certificates in question are obtained and their period of validity.

 

General Qualifications:

The student

- is able to comprehend theoretical knowledge to actual situations.

- is able to relate to the international rule of maritime law indifferent of being onboard a ship, on land or as a representative of authorities.

Contents and Structure:

- International maritime Conventions and their implementation under Norwegian law.

- Principally the SOLAS, MARPOL, STCW and MLC conventions.

- UNCLOS.

- Paris MOU.

- The ISM and ISPS codes.

- EEA/ EU obligations.

- Domestic liability on oil pollution. 

Teaching Methods: Lectures, self studies, discussions.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment: Written exam, 5hr .

Course Requirements: One or more oral assignments. Will be specified in the semester plan.

Examination Aids: As to the curriculum.

Recommended Previous Knowledge: Maritime Law I