HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Maritim Helse, Miljø og Tryggleik (NAB3040)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten:

- Har brei kunnskap om risikofaktorar knytt til helse- miljø og tryggleik om bord i fartøy.

- Har brei kunnskap om teoriar og modellar knytt til tryggleiks- og beredskapsleiing.

- Har brei kunnskap om metodar for risikoanalyse.

- Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagområdet HMT.

- Kan oppdatera fagkunnskapen sin innanfor HMT.

Ferdigheter:

Studenten:

- Kan nytta fagleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillingar relatert til HMS.

- Kan planleggja og gjennomføra ulike former for risikoanalyse.

- Kan finna, vurdera og visa til relevant informasjon og fagstoff.

- Kan reflektera rundt eiga fagleg utøving i eit HMT-perspektiv.

Kompetanse:

Studenten:

- Har innsikt i relevante faglege og etiske problemstillingar knytt til HMT-arbeid.

- Kan formidla sentralt fagstoff som teoriar og problemstillingar.

- Kan planleggja og gjennomføra arbeidsoperasjonar der omsynet til HMS er vurdert. 

- Kan bidra til utvikling av god HMS-praksis i reiarlaga.

Innhald og oppbygging : Emnet skal gje studentane ei innføring i ulike aspekt ved Helse- Miljø og Tryggleik (HMT) om bord og i reiarlaga, irekna å forstå korleis arbeidet med HMT er eit organisatorisk verkemiddel for forsvarleg drift av fartøy. Emnet dekker tema som arbeidsmiljø, ytre miljø, tryggleiks- og beredskapsleiing og dessutan metodar for risikoanalyse.    

Undervisnings- og læringsformer: Forelesingar og gruppearbeid.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftleg skuleeksamen, 5 timar.

Eksamen kan gjennomførast digitalt.

Karakterskala A-F

Arbeidskrav: Skriftleg innlevering og munnleg presentasjon.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen.

Maritime Health, Safety and Environment (NAB3040)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge:

The student:

- Has broad knowledge of risk factors related to health and safety on board vessels.

- Has broad knowledge of theories and models related to safety and preparedness management.

- Has broad knowledge of methods for risk analysis.

- Has knowledge of research and development work in the field of HSE.

- Can update his/her professional knowledge within HSE.

Skills:

The student:

- Can apply professional knowledge and relevant results from research and development work on practical issues related to HSE.

- Can plan and carry out different types of risk analysis.

- Can find, evaluate and refer to relevant information and subject matter.

- Reflect on own professional practice in an HSE perspective.

Competence:

The student:

- Have insight into relevant academic and ethical issues related to HSE work.

- Communicate central subjects such as theories and problem formulations.

- Can plan and carry out work operations with the consideration of HSE.

- Can contribute to the development of good HSE practices in the shipping companies.

Contents and Structure: The course will introduce the students with various aspects of Health, Safety and Environment (HSE) on board the vessels and in the shipping companies, including how the work with HSE is an organizational tool for the prudent operation of the vessels. The course covers topics such as the working environment, the external environment, safety and preparedness management and methods for risk analysis.

Teaching Methods: Lectures and Group work.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment: Written exam, 5 hrs.

Course Requirements: Written assignment and oral presentation.

Examination Aids: None