HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Tankoperasjonar (NAB3037)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • Har brei kunnskap om tankoperasjonar på olje- og kjemikalietankskip
 • Har brei kunnskap om reglar og forskrifter på olje- og kjemikalietankskip
 • Kan sjå moderne tankoperasjonar i historisk samanheng
 • Har kunnskap om forsking og utvikling på området

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan nytta teori og opparbeidd kunnskap i praktiske tankoperasjonar
 • Kan vurdera og iverksetja førebyggande tiltak mot forureining
 • Forstår bruk av HMS-system relatert til tankoperasjonar
 • Kan føre olje- og lastedagbøker
 • Kan reflektera rundt lasting, lossing og transport av oljelast
 • Kan reflektera rundt lasting, lossing og transport av kjemikalielast

Kompetanse

Studenten:

 • Kan utføra sikre og miljøvennlege operasjonar på olje- og kjemikalietankskip
 • Har innsikt i akademiske og profesjonelle etiske problemstellingar relatert til tankoperasjonar på olje- og kjemikalietankskip
 • Kan diskutera teoriar, problem og problemløysing relatert til tankoperasjonar med fagfolk og andre
 • Er kjent med og oppdatert på forsking og utvikling relatert til olje- og kjemikalietankskip 

Innhald og oppbygging :

Dette emnet adresserer ei rekke grunnleggande og meir avanserte konsept, relevant for å jobba ombord i olje- og kjemikalietankskip.

Emnet dekker reglane i STCW 78 med tillegg, tabell A-V/1-1-1, A-V/1-1-2, A-V/1-1-3, og kvalifiserar til søknad om lågaste og høgste tankermannsertifikat olje og kjemikalie. 

Sikre operasjonar

 • Relevant regelverk
 • Korleis unngå farar
 • Generell HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
 • Kriser og naudssituasjonar
 • Fysiske eigenskapar ved olje og kjemikalier
 • Sikker Jobb Analyse relatert til sikre operasjonar
 • Sikkerhetssystem relatert til sikre operasjonar
 • Operasjonelt utstyr

Miljø og forureining

 • MARPOL og relevant regelverk
 • Førebygging av ulukker
 • Førebygging av forureining
 • Sikker Jobb Analysar
 • Sikkerheitssystem
 • Ballast Water Treatment (Handsaming av ballastvatn)
 • VOC (Volatile Organic Compound)
 • Utstyr

Operasjonar

 • Grunnleggande prinsipp for tankoperasjonar
 • Avanserte prinsipp for tankoperasjonar
 • Rapportering av hendingar
 • COW (Crude Oil Washing - Råoljevasking)
 • Tankreingjering
 • Gasfriing
 • Særskilte operasjoner

Tryggleik

 • Teoriundervising, brann i væsker; Olje / Kjemikalier
 • Brannførebyggande; Olje / Kjemikalier
 • Brannbekjemping olje
 • Brannbekjemping kjemikalier
 • Diverse utstyr for brannbekjemping; Olje / Kjemikalie
 • Evakuering frå lukka rom
 • Diverse utstyr for evakuering frå lukka rom
 • Teoriundervising medisinsk førstehjelp; Olje / Kjemikalier
 • Medisinsk behandling olje
 • Medisinsk behandling kjemikalier
 • Medisinsk behandling brannskader
 • Førstehjelp i lukka rom
 • Tryggleik i lukka rom
 • Gassmålingsutstyr - Bruk og vedlikehald
 • Gassmålingar
 • Arbeid i lukka rom
 • Tryggleiks- og evakueringsutsyr til lukka rom

Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar, gruppearbeid, Casestudier, praktiske øvingar.

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: NAB1022 Kjemi eller tilsvarande.

Vurderingsform:

 • Skuleeksamen, skriftleg eksamen, individuell 4 timar, vert vektlagt 50/100, gradert A-F
 • Heimeeksamen, gruppeoppgåve, 72 timar, vert vektlagt 50/100, gradert A-F

Arbeidskrav: Obligatorisk oppmøte (Max 4 timar fråvær) og innleveringar. 

Hjelpemiddel ved eksamen:

 • Skriftleg skuleeksamen - Høgkulen sin kalkulator
 • Heimeeksamen - alle hjelpemiddel tilltatne

Tilrådde forkunnskapar:

 • NAB2011 Varme og strøymingslære
 • NAB2028 Lasteteknikk

Tank operations (NAB3037)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge

The student:

 • Has broad knowledge regarding tank operations on oil tankers and chemical tankers
 • Has broad knowledge regarding rules & regulations for oil tankers and chemical tankers
 • Are able to see modern tank operations in historic context
 • Has knowledge of research and development within the area

Skills

The student:

 • Are able to use theory and professional knowledge within tank operations
 • Can assess and execute necessary pollution preventive actions
 • Understands the use of quality management systems
 • Can use Oil or Cargo Record Books
 • Can reflect on loading, storage, transport and discharging of oil cargo
 • Can reflect on loading, storage, transport and discharging of chemical cargo

Competance

The student:

 • Can carry out safe and environmental friendly operations on oil tankers and chemical tankers
 • Has insight into academic and professional ethical issues related to tank operations on oil and chemical tankers.
 • Can discuss theories, problems and solutions related to tank operations with professionals and others.
 • Is familiar with innovation and new development related to oil and chemical tank operations.

Contents and Structure:

The course addresses numerous basic and more advanced concepts, relevant for working on board an oil tanker or a chemical tanker.

The course covers regulations in STCW 78 including amendments, table A-V/1-1-1, A-V/1-1-2 and A-V/1-1-3, and qualifies for applying for lowest grade and highest grade oil and chemical tankerman certificate.

Safe Operations

 • Relevant regulations
 • How to avoid dangers
 • General HMS
 • Crisis and Emergencies
 • Physical properties  oil and chemicals
 • Risk Assessment related to safe operations
 • Risk Management related to safe operations
 • Operational equipment

Enviroment and pollution

 • MARPOL and relevant guidelines
 • Accident Prevention
 • Pollution Prevention
 • Risk Assessment
 • Risk Management
 • Ballast Water Treatment
 • VOC (Volatile Organic Compounds)
 • Equipment

Operations

 • Basic principles for cargo operations
 • Advanced principles for cargo operations
 • Issues related to cargo operations
 • Tank Cleaning
 • Gasfreeing
 • COW (Crude Oil Washing)
 • Special operations

Safety

 • Theoretical training, liquid fire; oil / chemicals
 • Fire preparedness; oil / chemicals
 • Firefighting Crude
 • Firefighting Chemicals
 • Equipment for firefighting; oil / chemicals
 • Evacuation from enclosed spaces
 • Equipment for escaping enclosed spaces
 • Theoretical training, medical first aid; oil / chemical
 • Medical treatment oil
 • Medical treatment chemical
 • Medical treatment burn injuries
 • First aid in enclosed spaces
 • Safety in enclosed spaces
 • Gas measuring equipment operation and maintenance
 • Gas measurement
 • Work in enclosed spaces
 • Safety and escape equipment

Teaching Methods:

 • Lectures, group work, case studies and practical exercises.

Language of Instruction: English

Entry Requirements: NAB1022 Chemistry or equivalent.

Assessment:

 • School exam, written exam, individual 4 hours, emphases 50/100, grading A-F
 • Home exam, case study, group exam, 72 hours, emphases 50/100, grading A-F

Course Requirements: Mandatory attendance (max 4hrs not present) and written assignments. 

Examination Aids:

 • School exam - he University College's calculator
 • Home exam - all supporting aids allowed

Recommended Previous Knowledge:

 • NAB2011 Thermo Dynamics and Fluid Mechanics
 • NAB2028 Loading techniques