HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Dynamisk Posisjonering (DP-Induction) (NAB3032)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

Studentane skal kunna det teoretiske og praktiske grunnlaget for DP-posisjonering og skjøna relevant kvalitetsteori, nøyaktigheits- og feilteori. Dei skal kunna setja opp og betena ein DP-pult med relevante posisjonsreferansar. Studentane skal forstå korleis DP-systemet er integrert i andre system på skipet.

 

- Ferdigheitar:

Studentane skal trena opp ferdigheitar i å betena DP-pulten. Dei skal vera i stand til å reagera korrekt på ulike alarmar og åtvaringar, og relatera DP operasjonen til miljøpåverknader frå straum, sjø og vind.

- Generell kompetanse:

Kurset dekkjer Nautical Institute sine retningsliner for DP-Induction kurs gjeldande frå 1. januar 2015.

Innhald og oppbygging :

Koordinatsystem og datum, nøyaktigheitsteori og kvalitetsomgrep, satelittbaserte posisjonssystem, kortdistanse posisjonssystem, akustiske posisjonssystem, mekaniske posisjonssystem, kompass, rørslesensorar og automatiske styresystem med hovudvekt på DP.

Det vil vere ein eigenandel på emnet. Nærare informasjon vil bli gitt.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesingar og øvingar på simulator.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III. Ope for studentar på 3. studieår, med minimum 100 sp innanfor studieprogrammet.

Vurderingsform:

Skriftleg eksamen, 4 timar

Gradert karakter A-F

Arbeidskrav: 100% obligatorisk oppmøte på førelesingar og øvingar. Godkjent gjennomførte simulatorøvingar. Kursbevis vert skrive ut av Simsea. For å oppnå kursbevis krevjer Nautical Institute en eigen elektronisk eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen hjelpemiddel tillatne

Tilrådde forkunnskapar: NAB1001 Fysikk

Dynamic Positioning (DP-Induction) (NAB3032)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

- Knowledge:

The students should be familiar with the theoretical and practical basis for DP positioning and understand relevant quality theory accuracy theory and failure theory. They should be able to set up and use a DP console with relevant positioning references. The students should understand how the DP system is integrated in other vessel systems.

 

- Skills:

The students should train their skills in using the DP console. They should be able to react correctly to different alarms and warnings, and they should relate the DP operation to environmental impact from current, sea and wind.

 

- General Qualifications:

This course covers Nautical Institute's requirements for DP-Induction courses valid from 1st of January 2015.

Contents and Structure:

Coordinate systems and datums, accuracy theory, quality concepts, satelitebased positioning systems, short distance positioning systems, acoustic positioning systems, mechanical positioning systems, compasses, movement sensors and automatic steering systems with focus on DP.

There will be a course fee. Further information will be given.

Teaching Methods: Lectures and simulator exercises.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: NAB1026 Navigation I, NAB1027 Navigation II and NAB2014 Navigation III. Note: This course is open for 3rd year students with a min. of 100 ECTS credit points within the study program.

Assessment:

Written exam, 4 hrs

Grading scale A-F

Course Requirements: 100% attendance at mandatory lectures and simulator exercises. Course Diploma is issued by Simsea.  Nautical Institute demands that the student must pass a separate electronic exam before the Course Diploma can be issued.

Examination Aids: No supporting aids allowed

Recommended Previous Knowledge: NAB1001 Physics