HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Leiing av maritime organisasjonar (NAB3027)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

 • Studentane har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar og problemstillingar i faga leiing og organisasjon
 • Studentane kjenner til forsking og utviklingsarbeid innan fagområdet
 • Studentane er godt kjende med omgrep som grupper, team, samarbeid, konflikt og konfliktløysing, motivasjon og endring, og dei utfordringar og dilemma som vert skapte der
 • Studentane er i stand til å oppdatere eigen kunnskap innan fagområdet 

 - Ferdigheitar:

 • Studentane kan anvenda teori frå pensum for å kjenne igjen, analysera og forklara sentrale tema innan faget med vekt på utfordringar og dilemma
 • Studentane kan reflektera over eige fagleg arbeid, finna fram til, vurdera og visa til fagstoff for å belysa ei problemstilling

 - Kompetanse:

 • Studentane har innsikt i sentrale utfordringar og dilemma innan faget leiing, korleis samarbeid kan skapast og konfliktar løysast
 • Studentane kan planlegge og gjenomføre faglege prosjekt som strekk seg over tid, og aktivt bidra til resultat og gjennomføring
 • Studentane har innsikt i eigen veremåte og leiarstil, og er kjend med etiske krav og utfordringar innan fagområdet
 • Studentane har føresetnadar for å utvikla eigen leiarstil og reflektera over korleis ein sjølv og andre kan verta stimulerte til å læra, utvikla seg og veksa som menneske

Innhald og oppbygging : Faget omhandlar nokre sentrale tema i fagene leiing og organisasjon med vekt på utmaningar innan organisasjonskultur, samarbeid og konflikt, team og endring. Det vart fokusert på tema, utfordringar og dilemma som er viktige for oppgåva som maritim leiar ombord

Undervisnings- og læringsformer: Forelesningar, gruppearbeid og diskusjonar i plenum

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar:  Ingen.

Vurderingsform: Skriftleg eksamen, 4 timar

Arbeidskrav: Ingen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Studentane bør vere istand til å forstå og uttrykje seg på engelsk, og ha evne til å tenkje kritisk.

Leadership in maritime organizations (NAB3027)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge:

 • The students have a broad knowledge of the most central topics and theories in the field of management
 • The students are informed of the research and developments in the field
 • The students are well aware of topics as group and team, cooperation, conflict and conflict management, motivation and change mangement, and the challenges and dilemmas within these topics
 • The students are able to update their knowledge within the field.

Skills:

 • The students are able to use theory from the curriculum to recognize,  analyze and explain central themes within the field with priority on challenges and dilemmas
 • The students are able to reflect on their own management practice, and find research based knowledge, evaluate and refer to the knowledge to illustrate a problem or challenge

Competense:

 • The students have knowledge of central challenges and dilemmas within the field of management, how cooperation can be developed and conflicts solved
 • The students are able to plan and participate in a project over time and contribute to the results of the project
 • The students have insight into their own behavior and management style, and are aware of ethical demands and challenges within the field
 • The students are able to futher develop their management style and reflect on how they and others can learn, develop and grow as human beings.

Contents and Structure: The course focus on main themes within the field of management, leadership and organization especially organizational culture, cooperation and conflict, team and change.  The weight will be put on challenges and dilemmas that are of great importance for the task as officer onboard.

Teaching Methods: Lectures, working in groups and discussions

Language of Instruction: English

Entry Requirements: None.

Assessment: Written exam, 4 hrs

Course Requirements: None.

Examination Aids: No supporting aids allowed

Recommended Previous Knowledge: The students should be able to understand and express themselves in english, and have the ability for critical thinking.