HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Medisinsk behandling (NAB3025)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

Studentane skal kunna gjera greie for symptom og behandling av sjukdomar og skader som inngår i STCW 78 as amended, tabell A-VI/4-2. Dei skal kjenna til relevante publikasjonar og aktuelt regelverk. Studentane skal ha utvikla forståing for at det kan ta tid å bringe sjuke og skadde til hamn, og må ha god kjennskap til Radio Medico.

 

- Ferdigheitar:

Studentane skal kunna kjenna att symptom og slå fast trong for medisinsk behandling ut frå symptoma. Dei skal kunna gi medisinsk behandling til sjuke og skadde når dei er om bord på skip. Studentane skal kunna ta vare på pasientar ombord, og utføra behandling i tråd med pasienten sine behov. Dei skal kunna delta i samordna opplegg for medisinsk bistand til skip. Studentane skal kunna bruka aktuelle publikasjonar.

- Generell kompetanse:

Studentane skal ha nok kompetanse til å ha det medisinske ansvaret ombord i skip i tråd med krava i STCW 78 as amended, tabell A-VI/4-2. Dei skal kunna oppretthalda skipet sitt hospital i tråd med regelverksstandard og god praksis. Studentane skal kunna reflektera rundt relevante etiske problemstillingar og kunna kommunisera med aktuelle landorganisasjonar om pasienten og pasienten si trong for vidare oppfølging. Faget dekker relevante krav i STCW 78 as amended, tabell A-II/1 og A-II/2.

Innhald og oppbygging :

Livreddande førstehjelp, sirkulasjonssvikt, hygiene ombord, hjerte- lungeredning, oksygenterapi, akutte sjukdomar, hovud/nakke/ryggskader, mentale reaksjonar og stressmeistring, ressursar ombord, Radio Medico, alkohol- og stoffmisbruk, gynekologi og fødsel, tannbehandling, dødsfall til sjøs, generell sykepleie, overvaking og dokumentasjon, sjukdomslære, behandling av reddede personer, hypotermi, medikamenter og medisinsk utstyr, intravenøs væskebehandling, sårbehandling, enkel kirurgisk behandling, praktiske øvingar i medisinsk behandling, tropiske sjukdomar, vaksinasjonar og akutte mage/tarmlidingar.

Praktisk informasjon:

Emnet blir undervist ved høgskulen.  Praktiske øvingar kan bli gjennomførte hos ekstern kurstilbydar.

Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar, gruppearbeid og praktiske øvingar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studentane må ha gjennomført og bestått NAB3014 STCW Videregåande sikkerheitskurs.

Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 3 timar. Gradert karakter A-F.

Arbeidskrav: 100% obligatorisk oppmøte, oppgåver og praktiske øvingar.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Medical Care (NAB3025)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

- Knowledge:

The students should be able to describe symptoms and treatment and diseases and injuries as per STCW 78 as amended, table A-VI/4-2. They should be familiar with relevant publications and regulations. The students should have an understanding of the time it can take before sick or injures persons can be brought ashore, and must be very familiar with Radio Medico.

 

- Skills:

The students should be able read the symptoms and decide further action. They should be able to give medical care to sick and injured persons when on board a vessel. The students should be able to care for patients on board, and provide medical care in accordance with the patient's needs. They should be able to participate in coordinated efforts for medical assistance to ships. The students should be able to use relevant publications.

 

- General Qualifications:

The students should have sufficient knowledge and skills to be responsible for the medical treatment onboard ships, as required in STCW 78 as amended, table A-VI/4-2. They should be able to maintain the ship¿s hospital according to regulations and best practice. The students should be able to reflect upon relevant ethical issues and they should be able to communicate with relevant organizations ashore regarding the patient and the patient's need for further treatment. This course also ensures that the requirements regarding first aid and medical treatment inSTCW 78 as amended, tables A-II/1 and A-II/2, are met.

Contents and Structure:

First Aid, circulatory failure, hygiene on board, CPR, oxygen therapy, acute illnesses, head/neck/back injuries, mental reactions and stress, resources on board, Radio Medico, alcohol and drug abuse, gynecology, pregnancy and child birth, dental care, death at sea, nursing care, medical care of rescued persons, hypothermia, keeping medical records, diseases, medicines and medical equipment, intravenous treatment, wounds, minor surgical treatment, practical exercises, tropical diseases, vaccinations and acute abdominal conditions.

Practical information:

The course is taught by HVL.  Exercises may be conducted at another location by another institution/course provider.

Teaching Methods: Lectures, group work and practical exercises.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: The students must have successfully completed NAB3014 STCW Advanced Safety Training.

Assessment: Written exam, 3 hrs. Grading scale A-F.

Course Requirements: 100% mandatory attendance, practical exercises and assignments.

Examination Aids: None.

Recommended Previous Knowledge: None.