HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Kulturforståing (NAB3021)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

  - Kunnskapar:

 • Kan gjere greie for grunnleggjande omgrep og teoriar om kultur og korleis kulturar er med og påverkar menneske sine handlingar i spesifikke situasjonar.
 • Kan gjere greie for grunnleggjande sosiologiske/antropologiske omgrep og teoriar om menneskeleg samhandling og kvifor menneske handlar som dei gjer.
 • Utvikla medvite rundt og kan eksemplifisere interkulturell kommunikasjon og nokre av dei vanlegaste årsakene til at slik kommunikasjon bryt saman (dvs stereotypisering, "othering", diskriminering).
 • Ha kjennskap til grunnleggjande omgrep om globalisering og kan skildra korleis globaliseringsprosessar er med på å skape nye likskapar og skilnadar mellom menneske.

- Ferdigheitar:

 • Kunna nytta teori for å synleggjera kvifor menneske handlar slik dei gjer.
 • Kunna nytta teori for å forstå korleis kultur påverkar andre sine handlingar.
 • Kunna reflektera over kulturelle utfordringar knytt til leiing.

- Generell kompetanse:

 • Er i stand til å reflektera over eigne handlingar og identifisera korleis eigne kulturelle førestellingar medverkar til god eller dårleg kommunikasjon.
 • Har evne til å forstå eigne og andre menneske sine strategiar for å oppnå det ein ønskjer å oppnå, samt å kunna revurdera eigne strategiar dersom desse leiar til konfliktar med andre.
 • Er i stand til å endra dei kulturelle førestellingane dei har dersom det kan betra kommunikasjonen med andre.
 • Skjønar at interkulturell kommunikasjon sjeldan er enkelt og aldri har fasitsvar.
 • Har innsikt i eigen kulturell og sosial identitet og korleis den kan bidra til god eller dårleg kommunikasjon.
 • Kunna reflektera over eigen og andre sine reaksjonar på ei rekkje skilnadar mellom menneske.

Innhald og oppbygging :

Kunnskap om korleis vi menneskjer 

- skaper meining i tilværelsen,

- bruker denne meininga til å danne felleskaper, 

- lager strategiar for å oppnå ting og opplevingar som vi finn verdifulle. 

Resultatet av at menneskar skaper meining er at det oppstår en rekke mønstre av etablerte meningar. Slike mønstre av etablert meining kallas også "kultur". I konkrete situasjonar der menneskar må forstå kva som skjer nyttar de sine kulturelle ressursar (altså bruker sine kunnskapar om de etablerte meiningane), samt at de tilpassar, endrar og finner opp nye meinings-element slik at den konkrete situasjonen gir meining. Dette faget gir studentane en innføring i korleis menneskar til ein kvar tid lager meiningsfulle her-og-må situasjonar ved at dei BÅDE nyttar etablert (kulturell) meining OG ved å skape ny meining som passer til den unike situasjonen man til ein kvar tid står i. Faget viser studentane at når man skal forstå (tolke) meiningsinnhaldet i det menneskar seir og gjer i konkrete situasjonar må man identifisera både de kulturelle og de individuelle (kreative) komponentane av det som blir sagt og gjort.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesing, gruppearbeid, diskusjonar i plenum og presentasjonar.

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Mappe (3 element), 100%

I og med denne evalueringsforma blir det ikkje opna for såkalle "kontinusjonseksamen". For studentar som ikkje består en eller flere av mappelementene vil det kun gis høve til å forbedre elementet (elementane) neste gang faget blir arrangert.

Arbeidskrav: Ja (spesifiseres i semesterplanen ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle trykte og skrivne hjelpemidler tillatt.

Tilrådde forkunnskapar: Grunnleggande samfunsvitenskaplege kunnskaper tilsvarande NAB 1028

Understanding Culture (NAB3021)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

 - Knowledge:

 • Knowledge about,and ability to explainbasic concepts and theories concerning culture and how culture contributes to the ways people act in specific situations.
 • Knowledge about, andability to explain basic sociological/anthropological concepts and theories concerning human interactions and why people behave the way they do.
 • A basic understanding of "Intercultural communication" and the ability to recognise some of the common reasons why such communication may fail (i.e. stereotyping, "othering", discrimination)
 • Knowledge about basic concepts concerning globalization and the ability to describe how globalizing processes contribute to the creation of new similarities and differences between people.

- Skills:

 • Can apply theory in order to substantiate why people act the way they do.
 • Can apply theory in order to understand how culture influences people's actions.
 • Can consider the cultural challenges of leadership

- General Qualifications:

 • Have the ability to reflect upon their actions, and to identify how their culture contributes to good or bad communication
 • Have the ability to understand strategies for reaching goals, both their own and other peoples'.
 • Have the ability to reevaluate own strategies if these leads to conflict with others.
 • Develop the ability to modify their own cultural preconceptions if and when that may contribute to improved communication.
 • Understands that intercultural communication is very rarely simple and never has set, objectively given answers.
 • Have insight into their own cultural and social identities and how these identities may contribute to good or bad communication.
 • Have the ability to reflect upon their own, and other people's reactions to a wide range of differences between people.

Contents and Structure:

Knowledge about we how humans 

- create meaning, 

- make our lives meaningful and 

- use this meaning to create communities and 

- create strategies to acquire things and experiences that we value. 

As a consequence of the creation of meaning a large number of patterns of meaning are established. Such patterns of established meaning are also called "culture". When humans try to understand what is happening in specific situations they draw on all their cultural knowledge (i.e. they use the established cultural meaning), but also adapt, amend or create new versions of the established meaning in order to make the new situation meaningful. This course is an introduction to understanding how humans always make their present situation meaningful BOTH by drawing on established (cultural) meaning and by creating new meaning that fits with the unique situation that is taking place here and now. The course shows students that in order to understand (interpret) the meaning of what people say and do in specific situations it is necessary to interpret both the cultural and the individual (creative) components of what they say and do. 

Teaching Methods: Lectures, group work, discussions and presentations in class.

Language of Instruction: English

Entry Requirements: None.

Assessment:

Portfolio (3 separate assignments), 100%

Student who fail one og more of the portfolio assignments will only be given the opportunity to improve them next time the course runs.

Course Requirements: Yes (will be specified in the semester plan at the start of the semester).

Examination Aids: All.

Recommended Previous Knowledge: Basic knowledge of social science, equivalent of NAB 1028