HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis (NAB3006)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

- Kunnskap:

Kan gjere rede for regelverk som regulerar farledsbevis, sjømerker, fyrkarakterer og sjøkartinformasjon.

- Ferdigheitar:

Kan nytta peilingar, radar, ECDIS, farledsoppmerking, klareringsavstand og parallellindeksar i samband med kystnavigasjon.

- Generell kompetanse:

Kan planleggje og gjennomføre kystseglas på simulator.

 

Faget gjev grunnlag for å søkje om Kystverket sitt kadettfarledsbevis.

Innhald og oppbygging : Kurset er fokusert rundt kystseglas langs norskekysten. Kurset følgjer eit modellkurs godkjent av Kystverket, og gjev grunnlag for at kandidatane kan søkje kadettfarledsbevis.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesingar og simulatorøvingar

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar:

NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III, eller tilsvarande.

Merk; Talet på plassar er avgrensa i dette faget og faget er berre ope for 3. års studentar. Søknad om plass skjer gjennom Studentweb innan ein nærare sett frist.Rangering av søkjerar skjer på grunnlag av gjennomsnittskarakter i faga som er forkunnskapskrav, og deretter loddtrekning.

Vurderingsform:

Praktisk/munnleg eksamen i veke 47.

Merk: Eksamen består av planlegging av seglas og deretter praktisk gjennomføring av seglasen på simulatoren. Dersom kandidaten ikkje består planlegginga, vil dette automatisk føre til at eksamen ikkje er bestått.

Arbeidskrav:

100% godkjent gjennomførte simulatorøvelser.

 

Merk; Ein føresetnad for å få gjennomføre simulatorøvingar, og dermed få godkjent studiekrav, må sjøkart 17, 19, 21 og 23, oppdatert til siste retting, skaffast.

Hjelpemiddel ved eksamen: Parallellforskyvar og stikkpassar

Coastal Navigation for Cadet PEC (NAB3006)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

- Knowledge:

The students should e able to describe regulations for maritime marking, light house characters and information found in navigational charts.

 

- Skills:

The students should be able to connect bearings, radar, ECDIS, maritime markings, passing distance and parallel indexes to coastal navigation.

 

- General Qualifications:

The students should be able to plan and execute a coastal voyage on simulator.

Contents and Structure: This course has a focus on coastal navigation along the coast of Norway. The foundation of this course is a model course approved by Kystverket.

Teaching Methods: Lectures and simulator exercises.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements:

NAB1002 Terrestrisk Navigasjon, NAB1015 Navigasjonsinstrumenter I, NAB1016 Navigasjonsinstrumenter II, NAB1004 Navigasjonssimulator I og NAB2004 Navigasjonssimulator 2.

 

Note; this course has a limited number of places available and is open for 3rd year students only. The students have to apply through Studentweb within a specified date.Selection of applicants is based on the average grade for the prerequisite courses.

Assessment:

Practical/oral exam in week 47.

Note; The exam consists of two phases, planning of a voyage, and implementation of the planned voyage in the simulator. If the candidate doesn't pass the planning phase, the candidate has failed the exam.

Course Requirements:

100% attendance in mandatory exercises.

 

Note; The students will not be able to attend the mandatory exercises unless they hav acquired the following charts: 17, 19, 21 and 23, fully updated.

Examination Aids: Parallellforskyver og stikkpasser