HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Metode for Nautikk (NAB2015)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene skal:

Ha oversikt over dei ulike trinna i ein forskingsprosess.

Ha kunnskap om ulike typar forskingsdesign, både kvantitative og kvalitative.

Ha kunnskap om grunnleggjande datainnsamlings- og analysemetodar, både kvalitative og kvantitative.

Ferdigheiter:

Kunne definere forskingsspørsmål og vite korleis ein kan gjera avgrensingar samt definere relevante omgrep og problem.

Kunne reflektere over muligheitane for generalisering, samt diskutere problemstillingar omkring validitet og reliabilitet, feilkjelder og feiltolkingar i empirisk baserte studiar.

Kunne velgje metodisk tilnærming for empirisk analyse av ulike problemstillingar.

Generell kompetanse:

Studentane skal få ei innføring i samfunnsvitskapleg metode. Studentane skal kunne reflektere omkring forskingsetikk. Dei skal kunne vurdere alternative kvalitative og kvantitative forskingsdesign og metodar.

Innhald og oppbygging : Studentane skal få ei grunnleggjande innføring i samfunnsvitskapleg forskingsmetode. Gjennom forelesninger og praktiske øvingar får studentene ei grunnleggande innføring i planlegging- og gjennomføring av kvalitative og kvantitative forskningstilnærmingar og metoder. Emnet passar for alle, men er godt tilpassa studentar som skal skrive bacheloroppgave i nautikk påfølgande semester.

Undervisnings- og læringsformer:  Førelesingar og oppgåveløsning

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar:  Ingen

Vurderingsform: Skriftleg eksamen, 4 timar.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen.

Methods for Nautical Science (NAB2015)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge:

Have an understanding of the different steps in a research process.

Acquire knowledge about quantitative and qualitative research designs.

Acquire knowledge about quantitative and qualitative sampling techniques.

Skills:

Can define research questions and knows how to limit these, and to define relevant concepts and problems.

Can reflect upon the possibilities for generalization, as well as discuss problems connected to validity and reliability, sources of errors, and misinterpretations in empirically based studies.

Can select methodic approaches to empirical analyses of different research problems.

 

General Qualifications:

 

The students will receive an introduction to social science methods. The students must be able to reflect over research ethics. They will be able to assess alternative qualitative and quantitative research designs and methods, and be able to read papers and journals presenting results.

Contents and Structure: The students receive a thorough introduction to social science research methods. Through lectures and practical exercises, thee studens are introdused to the basics of planning and running qualitative and quantitative research approaches and methods. The subject is suitable for any of our students, but is particularly suitable for students that are writing their bachelor thesis the following semester.

Teaching Methods: Lectures and exercises

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment: Written exam, 4 hrs.

Examination Aids: None.