HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Teoretiske perspektiv på utdanning og berekraftig utvikling i Afrika (MGUUB101)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter endt studium skal studenten ha kunnskap om:

 • Utvikling, globalisering og ulikheter
 • Samfunn og utdanningssystem i Norge og utvalgte afrikanske land
 • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom individ, kultur, religion og samfunn
 • Teoretiske perspektiver på kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon
 • Muligheter for og utfordringer med å skape bærekraftig utvikling lokalt og globalt, med utgangspunkt i en afrikansk kontekst
 • Teoretiske perspektiver på utdanning og bærekraftig utvikling

Ferdigheter  

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Reflektere kritisk over sitt eget kulturelle ståsted og praksis i møtet med mennesker og systemer i en annen kulturell kontekst
 • Reflektere kritisk over ulikheter mellom grupper og regioner
 • Reflektere kritisk over bærekraftig utvikling og utdanning for en bærekraftig utvikling
 • Vise forståelse for og kunnskap om afrikanske forhold gjennom bruk av ulike kilder og samfunnsvitenskapelige metoder

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Samhandle med mennesker fra andre kulturelle kontekster
 • Reflektere kritisk over globalisering, likheter og ulikheter med særlig fokus på norske og afrikanske forhold.
 • Ha innsikt i egne og andre sine kulturelt baserte forståelser og praksiser
 • Ha innsikt i utfordringer og muligheter i bærekraftig utvikling i lokal og global sammenheng

Innhald og oppbygging :

Dette emnet er emne 1 av Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika.

Emne 2 involverer 3 måneder i Afrika, og det går i samme semester. 

Emne 1: Samlingsbasert og nettbasert undervisning før, underveis og etter opphold  i Afrika (3 måneder opphold som del av emne 2).

Undervisnings- og læringsformer: Samlingsbasert og nettbasert undervisning.

Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Nettbaserte aktiviteter og deltakelse i spesifiserte samlingsbaserte aktiviteter.  

Informasjon ved semesterstart.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Theoretical perspectives on education and sustainable development in Africa (MGUUB101)

Course Description for Year of Study 2019/2020