HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Samfunnsfag 2, emne 2 (MGUSA401)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har, i tilknyting til arbeid med FOU-oppgåva, djupnekunnskap om utvalde teoriar, metodar og fagdidaktikk knytt til eit sentralt tema i undervisningsfaget samfunnsfag
 • har djupnekunnskap om utvalde døme på konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg perspektiv
 • har kunnskap om økonomiske strukturar, verdiskaping, makt og marknad

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevane
 • kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder, og bruke dette i eige FOU-arbeid og til å utvikle elevane sin kritiske kompetanse og kreativitet 
 • kan planlegge, leie og vurdere læringsarbeidet for mellom- og ungdomsstinn med særleg vekt på å videreutvikle grunnleggjande ferdigheiter og gi læringsretta tilbakemeldingar til elevane, tilpassa deira ulike føresetnader og behov
 • kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåtar som stimulerer elevane til medvit om tid, rom og samfunnsprosessar
 • kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgarskap, samarbeid og konfliktløysing i skulen
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for at elevane kan reflektere over samfunnsfaglege spørsmål og stimulere til kritisk tenking og kreativitet
 • kan legge til rette for at elevane skaffar seg overblikk over periodar og utviklingsmønster og for refleksjon over korleis historie og kultur blir konstruert
 • kan bidra til endringsprosessar og samfunnsfagleg nytenking i skulen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringa 

Innhald og oppbygging : Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar. Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga byr på ei balansert fordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. Dette emnet er retta mot mellom- og ungdomstrinn med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og kompetansemål. Emnet skal gje fordjuping i utvalde samfunnsfagelege tema. Emnet skal også opne for utvida forståing av samanhengar mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosessar i skulen. Internasjonale emne er sentrale. I emnet skal studentane skrive ei FOU-oppgåve. Tema for FOU oppgåva skal vere relevant for undervisningsfaget samfunnsfag. Deler av pensum er på engelsk.

Undervisnings- og læringsformer: Oppgåveskriving, framlegging av oppgåve, førelesingar, individuelt arbeide, gruppearbeid, ekskursjonar. 

Undervisningsspråk: English and Norwegian

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Deleksamen, med ei FoU-oppgåve/semesteroppgave og ein munnleg eksamen.

FoU-oppgåva/semesteroppgåva utgjer 50 % av endeleg karakter, og munnleg eksamen utgjer 50 % av endeleg karakter. 

Karakterskala A - F, der F er ikkje greidd.

Begge delar må være greidd for å få karakter i emnet. Ved ikkje greidd på ein av delane, kan den delen som ikkje er greidd bli tatt som ny eksamen.

FoU-oppgåve/semesteroppgåve
Studentar som tar emnet som Fag 1 skal skrive ei FoU-oppgåve. Studentar som tar emnet som Fag 2 og studentar i 4. år i GLU skal skrive ei semesteroppgåve. Innleveringstidspunkt blir gitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Ved ikkje greidd, kan oppgåva leverast på nytt i redigert form påfølgande semester.

Individuell munnleg eksamen, 30 minutt.
Tid og stad for eksamen blir gitt på Canvas.

Arbeidskrav: Kandidaten skal leggja fram utkast til FoU-oppgåve for medstudentar og faglærar. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: MGUSA101 og MGUSA201

Social studies 2, module 2 (MGUSA401)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

After finishing this module, the student will have fulfilled the following learning outcomes:

Knowledge

The candidate

 • has acquired, through work on the essay on research and professional development, in-depth knowledge about particular theories, methods, and didactics related to a central issue in social studies
 • has acquired in-depth knowledge about particular examples of conflicts and cooperation in geographical, historical, and social scientific perspectives
 • has acquired knowledge about economic structures, economic growth, power, and the market

Skills

The candidate

 • can work with values and attitudes in social studies to promote critical reflection and train the ability of students to translate knowledge into action
 • can find, assess, and interpret different kinds of data, to be used in research and professional development and to develop students' critical competence and creativity
 • can plan, lead, and assess learning activities in middle and lower secondary education, with a particular emphasis on developing basic skills, and on the formative assessment of students based on their individual needs
 • can use and assess different methods that stimulate students' awareness of time, space, and social processes
 • can accommodate democratic practices, the development of citizenship skills, cooperation, and conflict resolution in school
 • can reflect on teaching practice and planning, leading learning activities and assessment of these as a foundation for formative assessment

General competence

The candidate

 • can accommodate students to reflect on social scientific questions and stimulate critical thinking and creativity
 • can accommodate students to gain an overview of historical periods and development patterns, and to reflect on how history and culture is constructed
 • can contribute to processes of change and innovation in school, and the involvement of local communities in learning processes.

Contents and Structure: Social studies in teacher education prepares students for the teaching profession in social studies. Social studies in primary and lower secondary teacher education offers a balanced distribution of geography, history, and civics. This module is aimed at middle and lower secondary education, with particular emphasis on further developing students' basic skills and competencies. The module offers room for specialization in particular social studies topics. The module aims at a deeper understanding of the relationship between theoretical perspectives and different learning processes in school. International topics are central. As part of the module, candidates will write an essay on research and professional development. The topic of the essay must be relevant for social studies as a school subject. Candidates will partake in teaching practice in local schools. The course material will be offered in English. This module will be taught in English with a minimum of 3 exchange students.

Teaching Methods: Essay writing, presentation of the essay, lectures, individual work, group work, excursions.

Language of Instruction: English and Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment:

Two-part exam, including the research and professional development essay and an oral examination.

 • Research and professional development essay (weighted 50 %)
 • Individual oral examination, 30 minutes (weighted 50 %)

Graded on a scale from A - F, where F is failed

Course Requirements:

 • The candidate must present a draft for their research and professional development essay to teachers and fellow students.

Examination Aids: None

Recommended Previous Knowledge: MGUSA 101 + MGUSA 201 or other equivalent introductory courses in social studies.