HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Naturfag 2, emne 1 - Den ikkje-levande naturen, framhald (MGUNA301)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om vêr- og klimasystem både lokalt og globalt og kan drøfte problemstillingar knytt til klimaendringar
 • kan diskutere samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillingar knytt til ulike fornybare og ikkje-fornybare energikjelder
 • har kunnskap om ulike stoff og kjemiske reaksjonar, og deira tyding i miljøsamanheng
 • har kunnskap om elektronikk, gravitasjon og elektromagnetisme
 • har kunnskap om teknologiske moglegheiter og utfordringar knytt til kunnskap i kjemi
 • har kunnskap om bruk av ulike modellar som viser størrelsesorden i naturen
 • har kunnskap om bruk av ulike måleinstrument, måleeiningar og representasjonsformer, og korleis elevar sine rekneferdigheiter i naturfag kan utviklast
 • har utdjupande kunnskap om utforskande undervisning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan handtere kjemikaliar og lage kjemiske blandingar og løysingar
 • kan vurdere usikkerheit og feilkjelder i målingar
 • kan bruke kunnskap i fysikk og kjemi til problemløysing med og utan digitale verktøy
 • kan legge til rette for kreativ og praktisk undervisning i naturfag og teknologi som gjev god progresjon mellom ulike steg
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevar si læring og gi læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan finne, vurdere og vise til naturfagleg og naturfagdidaktisk forsking, informasjon og fagstoff og bruke dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan legge opp til ei integrert naturfagundervisning og bruke naturfag som regifag i tverrfaglege samanhengar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i fagdidaktisk forsking om utvikling av evne til kritisk tenking og argumentasjon
 • har innsikt i fagdidaktisk forsking om danninga av omgrep og forståing av faglege samanhengar
 • kan knyte eiga rolle som naturfaglærar til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillingar som angår naturvitskap og teknologi i samfunnet
 • kan analysere og bruke gjeldande læreplan for mellom- og ungdomssteget som utgangspunkt for naturfagundervisning

Innhald og oppbygging :

Naturfag 2 er sett saman av to emner, kvart på 15 studiepoeng.

 • Naturfag 2 emne 1 - Den ikkje-levande naturen, framhald.
 • Naturfag 2 emne 2 - Den levande naturen, framhald + FoU oppgåve

Naturfag 2 supplerer naturfag 1 både i breidde og djupne. Miljø og berekraftig utvikling vert vektlagt i kurset.

Fag og didaktikk vert sett på i samanheng og emna som takast opp skal gje fagleg og didaktisk tryggleik for arbeid med sentrale område av naturfaget for steg 5-10 i grunnskulen.

Naturfag 2 emne 1 bygger på Naturfag 1 emne 2.

Gjennom dette emnet får studenten djupare kunnskap innan fysikk og kjemi. Kunnskap innan desse områda vert knytt til teknologi og miljø- og klimaspørsmål. Studenten vidareutviklar og eiga evne til å leie utforskande arbeid og å vidareutvikle elevar sine utforskande ferdigheiter. Fag og didaktikk vert sett på i samanheng.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande temaa slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Undervisnings- og læringsformer:

Arbeidsformene vil variere mellom forelesningar, demonstrasjonar, laboratoriearbeid, oppgåveløysing og undervisningsøvingar. Det vert lagt vekt på arbeidsformer som kan brukast på mellom- og ungdomssteget.

Delar av pensum må arbeidast med som sjølvstudium. Det anbefalast å bearbeide lærestoffet gjennom kollokvier.

Undervisningsspråk: Norsk

Vurderingsform:

Individuell munnleg eksamen, 30 min.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Arbeidskrav:

Gjennom semesteret skal studenten fortløpande levere arbeidskrav som dokumenterer utvikling av fagleg og fagdidaktisk kompetanse. Desse skal innehalde:

 • Oppgåver knytta til praksis
 • Faglig og didaktisk arbeid
 • Fag 3: Profesjonsfagleg digital kompetanse i et samfunnsperspektiv

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for arbeidskrava. Arbeidskrava må være gjennomført til fastsette fristar og godkjent før ein kan gå opp til eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Tabellar i fysikk og kjemi, kalkulator

Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 (MGUNA301)

Course Description for Year of Study 2019/2020