HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Musikk 2, emne 1 (MGUMU301)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har omfattande kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og om forholdet mellom formell og uformell læring i musikk
 • har kunnskap om mangfaldige og inkluderande fellesskap for musikalsk læring
 • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetansar og mellom musikk og vidareutvikling av grunnleggande ferdigheiter

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, leie, gjennomføre og vurdere ulike praktiske og tilpassa læringsløp i musikk
 • kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer har i grunnskulens musikk- og danseopplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring og drøfte korleis samarbeid med ulike eksterne instansar kan styrke læringsløp i musikk
 • kan legge til rette for elevvurdering som bygger pa¿ faglege omsyn og forskingsbasert kunnskap om vurdering, og kommunisere grunnlaget for vurderinga til elevar og andre

Innhald og oppbygging :

Musikk 2 emne 1 kan erstattast med utvekslingsopphold av tilsvarande omfang. Emnet er ope for innreisande studentar.

Sentrale tema i emnet vil vere kulturelt og musikalsk fellesskap, læring og ulike former for samarbeid og samspel på formelle og uformelle arenaer. Studentane skal utvikle sine musikalske og fagdidaktiske ferdigheiter gjennom å arbeide med song og spel, musikalsk leiing, og praktisk og teoretisk musikkdidaktikk for grunnskolefaget musikk.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesingar, praktisk undervising individuelt og i heilklasse og grupper, gruppearbeid, skolebesøk og litteraturstudier. Observasjon av, deltaking i og refleksjon rundt musikkpraksiser i og utanfor skulen.

Undervisningsspråk: Engelsk, med høve til å undervise på norsk dersom det kun er norsktalande studentar som følger emnet.

Krav til forkunnskapar: Musikk 1 Emne 1 og 2

Vurderingsform:

Praktisk individuell eksamen.

Karakterskala A - F, der F er ikkje greidd.

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk oppmøte
 • Ei praktisk oppgåve
 • Ei skriftleg oppgåve.

Nærare retningsliner vert gitt.

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgande semesteret etter godkjenninga.

Hjelpemiddel ved eksamen: Nødvendig musikkutstyr.

Music 2, module 1 (MGUMU301)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

At the end of the module the student has obtained knowledge of:

 • children's musical culture, media and technology, and the relationship between formal and informal learning in music
 • manifold and including communities for musical learning and how this knowledge is applied in school
 • the relationship between music and pupils¿ emotional and social competences, and between music and early learning in school

At the end of the module the student can:

 • develop his musical and didactical skills through working with singing, playing, musical directing and arranging/composing
 • plan, lead, carry out and assess music teaching programs, and assess the work of individual pupils and groups of pupils
 • discuss the impact of informal musical learning venues on the training of music and dance in school
 • plan, carry out and assess comprehensive music training, and discuss how cooperation with external parts may strengthen musical learning
 • prepare assessment of pupils based on subject knowledge and research knowledge about assessment, and communicate the foundation of the assessment to others

Contents and Structure:

Music 2 subject 1 is open to exchange students

Cultural and musical community, learning and different kinds of cooperation in formal and informal venues will be central issues in this subject. The students will develop musical and didactical skills by working with singing, playing, directing, and practical and theoretical aspects of teaching music in school.

Teaching Methods: Lectures, practical work individually, in groups and full class, group work and literature studies. Observation of and reflection upon musical practices in and outside of school.

Language of Instruction: English or Norwegian

Entry Requirements: 30 ects in music or music education

Assessment:

Practical examination.

Mark scale: A-F

Course Requirements:

Obligatory work

 • Attendance in minimum 80% of the teaching.
 • One practical and one written assignment

Examination Aids: Musical instruments and equipment