HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Musikk 1, emne 2 (MGUMU201)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om læring, estetiske og kreative læringsprosessar og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning
 • har grunnleggende kunnskap om og lytteerfaring med musikk fra ulike kulturer, sjangre og historiske epoker og om musikkfagets historie og rolle i samfunnet
 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle musikk gjennom ulike uttrykksformer
 • mestrar eit variert repertoar av sangar, rim, regler og sanglekar og danser til bruk i musikkundervisning
 • kan improvisere og komponere med stemme, musikkinstrument og digitale verktøy og utforme enkle musikkarrangement
 • kan bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige prosjektarbeid

Innhald og oppbygging :

Musikk 1 emne 2 er del av Musikk 1, 5-10 både som fag 1 (fjerde semester) og fag 3 (femte semester). 

Det legges stor vekt på praktisk arbeid der de ulike delene av musikkfaget integreres. Det vil derfor være naturlig å arbeide med mange av de samme aktivitetene knyttet mot musisering, komponering og lytting i ulike emner.

Utvikling av studentens musikalske og fagdidaktiske grunnskolerettede ferdigheter gjennom arbeid med musisering, lytting, skaping, musikkdidaktikk, musikkteknologi, folkemusikk, musikkhistorie.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger, praktisk undervisning i hel klasse og grupper, ekskursjon, gruppearbeid og litteraturstudier.

I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss. Studentene må påregne kostpenger (700) og reisekostnader. For studenter som ikke deltar, er det anledning til å søke om kompensatorisk arbeidskrav.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Praktisk-metodisk gruppeeksamen med individuell karakter. Planlegge og gjennomføre et musikkdidaktisk opplegg (varighet ca 30 min) med medstudenter. Forberedelsestid: se retningslinjer som foreligger ved eksamenstart.  Alle studenter må være til stede under gjennomføring av eksamen. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk frammøte
 • En skriftlig oppgave
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag. Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart. (gjelder kun i fag 1, fjerde semester).

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikkje godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Musikk 1 emne 1 (MGUMU 101)

Music 1, module 2 (MGUMU201)

Course Description for Year of Study 2019/2020