HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse (MGUMHV101)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om skolefagets historie
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter for mat og helse
 • har kunnskap om kulturelle variasjoner i mat og måltider
 • har kunnskap om ulike matlagingsmetoder
 • har kunnskap om matvaregrupper og bearbeiding av råvarer
 • har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbarhet
 • har kunnskap om nasjonale kostholdsanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kunnskap om sensorikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan holde god kjøkkenhygiene 
 • kan anvende ulike matlagingsmetoder som formidler god smaksopplevelse
 • kan bruke grunnleggende ferdigheter i praktisk opplæring, tilpasset ulike elevers forutsetninger
 • kan vurdere nytten av forskningsbasert kunnskap i praktisk opplæring i mat og helse
 • kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan se faget mat og helse i et samfunnsaktuelt perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse 
 • har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger
 • kan overføre fagkunnskap til undervisning i mat og helse i grunnskolen

Innhald og oppbygging :

Mat og helse 1 emne 1 er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på kompetanseområdene kultur, forbruk og helse. 

I Mat og helse 1 emne 1 legges det vekt på et helsefremmende kosthold, matkultur, bærekraftig forbruk, og på mat og måltiders betydning for utjevning av sosiale ulikheter i helse.

Undervisnings- og læringsformer:

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitalisert undervisning, webinar, digital veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav. På fysiske samlinger vil praktisk kjøkkenarbeid ha fokus.

Materialkostnader (kr. 500) og ekskursjoner (kollektiv transport) må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatoriske arbeidskrav.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Studenten trekker tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvaretabellen til å vurdere næringsinnholdet i eget matinntak, eller næringsinnholdet i mat som lages i en praktisk kjøkkenleksjon, opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en akademisk tekst (2000 ord).
 • Arbeidskrav 2: Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere oppstart av en undervisningsøkt med fokus på matvaregruppe og matlagingsmetode, og som har overføringsverdi til grunnskolen på trinn 5-10. Undervisningsopplegget skal gjennomføres for medstudenter, og være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK06.

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Alle arbeidskrav må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Food and health, module 1 - Introduction to food and health (MGUMHV101)

Course Description for Year of Study 2019/2020