HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Mat og helse 2, emne 1 - Matkultur, forbruk og miljø (MGUMH301)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av kostholdet og politikken på matområdet
 • har kunnskap om matvaresystemet og barn og unge som matforbrukere
 • har kunnskap om mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling blant barn og unge
 • har kunnskap om mat og måltiders symbolske og kommunikative funksjoner i ulike kulturer
 • har kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i faget mat og helse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan organisere måltidssituasjoner som avspeiler ulike kulturelle kontekster med overføringsverdi til opplæring i skolen
 • kan vurdere miljø- og bærekraftfaktorer i produksjon og forbruk av mat og arbeide tverrfaglig med temaet
 • kan beskrive og nyansere smaksopplevelser og sensoriske uttrykk i praktisk matlaging
 • kan tilrettelegge for estetisk erfaring med mat og måltider
 • kan kombinere kunnskap om tradisjonell og ny mat i skapende arbeid med overføringsverdi til opplæring i skolen
 • kan legge til rette for relevant undervisning og tilpasset opplæring med fokus på progresjon i grunnleggende ferdigheter
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier i innen temaene matkultur, forbruk og miljø

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lage en progresjonsplan for fagdidaktisk arbeid i mat og helse
 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over faglige problemstillinger
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

Innhald og oppbygging :

Mat og helse 2 emne 1 er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. For 4. år Glu utgjør Mat og helse 2, siste halvår i årsenheten, og undervisningen vil foregå sammen med 5-årig GLU-utdanning.

Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse innenfor fagområdets miljømessige og kulturelle dimensjoner. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

I dette emnet legges det vekt på mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling, på barn og unge som matforbrukere og på entreprenørskap.

Undervisnings- og læringsformer:

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.

Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en eigenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Må har gjennomført eksamen i Mat og helse 1.

Vurderingsform:

Individuell skriftlig 2 dagers hjemmeeksamen på 2000-2500 ord over oppgitt tema.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Litteraturoppgave. Studenten skal individuelt skrive en faglig tekst på 1000 - 1400 ord basert på 2 faglige/vitenskapelige artikler fra pensumlitteraturen som tar opp miljømessige aspekter ved mat og måltider. I oppgaven skal studenten analysere, sammenligne og vurdere de to fagartiklene.
 • Arbeidskrav 2: Presentasjon av et mat-/måltidshistorisk tema. Studenten skal individuelt eller i gruppe (maks. tre) holde et foredrag (15-20 min.) over ett mathistorisk tema (råvare, matrett) knyttet til en region eller nasjon. Videre skal en gjøre rede for hvordan temaet kan anvendes i mat- og helseundervisningen på trinn 5-10. Presentasjonen skal i tillegg leveres skriftlig. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Arbeidskrav 3: Et arbeidskrav om profesjonsfaglig digital kompetanse i et samfunnsperspektiv

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge studenten har eksamensrett.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Food and health, module 1 - Food culture, consumption and sustainability (MGUMH301)

Course Description for Year of Study 2019/2020