HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

KRLE 1, emne 1 (MGUKRV101)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn
 • har kunnskap om sentrale filosofer i antikken og i nyere tid
 • har kunnskap om KRLE-faget i et historisk og komparativt perspektiv
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet.

Innhald og oppbygging : KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal bli kjent med grunnlaget for etisk refleksjon gjennom grunnlagsetikk, og de skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE.

Undervisnings- og læringsformer:

Campusbasert E-Læring; lærerstyrt og med studentaktiviteter med samlinger på campus etter lokal organisering. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. 

Det vil bli lagt til rette for en felles ekskursjon til utlandet på tvers av campus med egenbetaling. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Arbeidskrav:

 • 1 skriftlig innlevering, nærmere retningslinjer gis ved studiestart 
 • 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

KRLE 1, module 1 (MGUKRV101)

Course Description for Year of Study 2019/2020