HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

KRLE 1, emne 2 (MGUKR201)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Kandidaten 

 • har kunnskap om KRLE-fagets historie 
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget 
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen 
 • har kunnskap om kristendommens historie med hovedvekt på perioden fra reformasjonstiden til og med nyere tid
 • har kunnskap om områdeetikk, og sentrale etiske og filosofiske problemstillinger i forhold til skole og samfunn

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget 
 • kan kritisk vurdere digitale læremidler 
 • kan gjøre en etisk analyse innen sentrale etiske områder i forhold til elev, skole og samfunn 
 • kan gjennomføre filosofiske samtaler som utforsker eksistensielle spørsmål 

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål 
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og om dets rolle for den enkelte elev 

Innhald og oppbygging :

KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 2 legges det vekt på kunnskap om, og kritisk refleksjon knyttet til KRLE-fagets historie, sentrale arbeidsmåter i faget og fagets rolle i forhold til den enkelte elev, skolen og samfunnet. Studentene skal opparbeide ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, blant annet evaluering av digitale ressurser. Kristendommen har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Etikken har konsentrasjon om områdeetikk. Studentene skal også arbeide med filosofiske problemstillinger og opparbeide ferdigheter i filosofisk samtale.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Undervisnings- og læringsformer: Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Studenten skal i gruppe kritisk vurdere og i praksis prøve ut et digitalt læremiddel i KRLE. Vurderingen skal ses i lys av enten a) de grunnleggende ferdigheter i faget eller b) tilpasset opplæring og inngå i en praksisrapport. Erfaringsdeling etter praksis.
 • Individuell kunnskapsprøve i utvalgte deler av pensum.
 • Undervisningen er obligatorisk med krav om minst 80 % deltakelse. 

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene.

Arbeidskravene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: KRLE 1 emne 1

KRLE 1, module 2 (MGUKR201)

Course Description for Year of Study 2019/2020