HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Engelsk 2, emne 2 - Kommunikasjon i språk, litteratur og kultur (MGUEN401)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • Har inngående kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur inklusive diskursanalyse og sosiolingvistiske perspektiver. Studenten har også kunnskap om hvordan ordtilfanget kan videreutvikles 
 • Har kunnskap om hvordan kontekst påvirker kommunikasjon 
 • Har inngående kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk  
 • Har god innsikt i ulike tilnærminger og metoder knyttet til undervisning og læring av språkemner 
 • Har god kjennskap til et rikt utvalg tekster, inkludert multimodale tekster og tekster i nye medier, og hvordan disse kommuniserer 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 • Kan bruke og forklare språklige begreper og kan velge ut og tilrettelegge språkoppgaver for mellom- og ungdomstrinnet 
 • Kan diskutere muntlig og skriftlig et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur, og har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler, og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst 
 • Kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale og ved bruk av nye medier, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene, og kan legge til rette for elevenes selvstendige språklæring og egenvurdering 
 • Kan vurdere kritisk egen faglige praksis mht. læreplan i engelsk for grunnskolen 
 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt i ulike sjangre 
 • kan finne fram til, vise til og reflektere over engelskfaglig forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige vekst  
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling 
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse 
 • har god innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid i engelskfaget

Innhald og oppbygging :

Dette er emne 2 i faget Engelsk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 2 består av to delemner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 2 består av to deler: en FoU-oppgave og en fagdel.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 2 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 2, emne 2 vil videreutvikle studentens kunnskap hvordan vi kommuniserer gjennom språk, tekster og kultur, og hvordan dette påvirker engelskundervisningen på mellom- og ungdomstrinnet. Emnet inkluderer kunnskaper om språkets oppbygging og bruk, og ulike strategier for kommunikasjon, både skriftlig og muntlig. Det fokuserer også på hvordan ulike teksttyper, inkludert i nye medier, kommuniserer. I tillegg omfatter emnet videreutvikling av studentens egen språkferdighet, tekstkompetanse og akademiske kompetanse, mellom annet gjennom en FoU-oppgave tilsvarende 7,5 studiepoeng. 

Undervisnings- og læringsformer:

Emnet omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid, framføringer og veiledning. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på læringsplattformene som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og øvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Det er obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene tar ansvar for- og aktivt del i læringsarbeidet i klassen. 

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. 

Praksis er en integrert del av studiet. 

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Deleksamen, med en individuell muntlig eksamen og en FoU-oppgave/semesteroppgave.
Muntlig eksamen utgjør 50 % av endelig karakter, og FoU-oppgaven/semesteroppgaven utgjør 50 % av endelig karakter.
Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 
Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått blir tatt som ny eksamen.

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.
Tid og sted for eksamen blir oppgitt på Studentweb og Canvas. 

FoU-oppgave/semesteroppgave

Oppgaven skal skrives i et samarbeid mellom engelsk og pedagogikk og elevkunnskap. Studenter som tar emnet i 4. år i GLU skal skrive en semesteroppgave. Frist for innlevering blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Ved ikke bestått, kan oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Arbeidskrav:

 • Tre skriftlige arbeidskrav knyttet til FoU-oppgaven   
 • En muntlig presentasjon knyttet til FoU-oppgaven 
 • Motta rettledning på FoU-oppgaven 
 • 80% oppmøte til undervisningen 

FoU-oppgaven skrives i kombinasjon med faget PEL. Semesterplanen og oppgavebeskrivelser gir nærmere retningslinjer for arbeidskravene, inkludert krav til FoU-oppgaven. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene. 

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre etter godkjenningen.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Muntlig eksamen: Ingen

FoU-oppgave: Ingen begrensninger

Tilrådde forkunnskapar: Engelsk 1 (MGUEN101 og MGUEN201) eller tilsvarende

English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture (MGUEN401)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Teaching Methods: Teaching will primarily consist of lectures, seminars, group-work, individual work, discussion and presentation. The course requires systematic work with exercises and active participation in class. The learning platform Canvas will be used to relay information and provide feedback on student work.

Language of Instruction: English

Entry Requirements: None

Assessment:

Two-part exam, including the research and professional development essay and an oral examination.

 • Research and professional development essay (weighted 50 %)
 • Individual oral examination, 30 minutes (weighted 50 %) 

The exam is graded A-F. F is a failing grade.

Course Requirements:

 • 3 written assignments
 • 1 oral assignment
 • 80 % compulsory attendance

Examination Aids:

 • Oral exam: None
 • Research and professional development essay: All

Recommended Previous Knowledge: English 1 (MGUEN101 and MGUEN201) or equivalent courses.