HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Engelsk 2, emne 1 - Mangfald i kultur, språk og tekst (MGUEN301)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • Har inngående kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur
 • Har kunnskap om geografiske varianter og engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utvikling av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse 
 • Har kunnskap om kultur og levesett i noen engelskspråklige land 
 • Har kunnskap om relevante teoretiske og didaktiske begreper og perspektiv om mangfold 
 • Har god kunnskap om flerspråklighet generelt og som ressurs i klasserommet 
 • Har god innsikt i differensiering og tilpasset opplæring 
 • Har god kjennskap til et rikt utvalg tekster, inkludert multimodale tekster, og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen for å fremme språklæring, kulturell forståelse, globalt medborgerskap og demokratisk deltakelse 
 • Kjenner nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget 

Ferdigheter 

Studenten 

 • Kan bruke og forklare språklige begreper og kan velge ut og tilrettelegge språkoppgaver for mellom- og ungdomstrinnet 
 • Kan diskutere muntlig og skriftlig et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur, og har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler 
 • Kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene 
 • Kan velge ut og legge til rette for arbeid med ulike tekster, inkludert multimodale tekster, som fremmer globalt medborgerskap og demokratisk deltakelse 
 • Kan tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen 
 • Kan bruke underveis- og sluttvurdering 
 • Kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring 
 • Kan vurdere kritisk egen faglig praksis mht. læreplan for engelsk i grunnskolen 
 • Kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt i ulike sjangre 
 • Kan skrive enkle akademiske fagtekster 
 • Har innsikt i hvordan man kan legge til rette for og gjennomføre undervisning for elever med norsk som andrespråk 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • Kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige vekst 
 • Kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling 
 • Kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse 

Innhald og oppbygging :

Dette er emne 1 i faget Engelsk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 2 består av to delemner, hvert på 15 studiepoeng. 

Emnebeskrivelsene for Engelsk 2 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter. Engelsk 2, emne 1 vil utvikle studentens kunnskap om engelsk som et globalt språk, brukt i ulike kulturer og med ulike lingvistiske varianter verden over. Emnet gir kunnskaper om teoretiske og didaktiske konsepter som omhandler mangfold, multikulturalitet og flerspråklighet. Sammen med lesing av multikulturelle litterære tekster, gir dette innsikt i hvordan man kan fostre globalt medborgerskap og demokratisk deltakelse i både klasserommet og verden. Emnet omfatter videreutvikling av studentens egen språkferdighet og tekstkompetanse. 

Undervisnings- og læringsformer:

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og læringsplattformene som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og øvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Det er obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene tar ansvar for- og aktivt del i læringsarbeidet i klassen. 

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. 

Praksis er en integrert del av studiet. 

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. 

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Arbeidskrav:

 • Ett arbeidskrav i litteratur/kultur, ev. inkludert fagdidaktikk 
 • Ett arbeidskrav i språkemner, ev. inkludert fagdidaktikk 

Minst ett av disse arbeidskravene må vise profesjonsfaglig digital kompetanse i et samfunnsperspektiv.

 • 80% oppmøte til undervisningen 

Semesterplanen gir nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene. 

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre etter godkjenningen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Engelsk 1 (MGUEN101 og MGUEN201) eller tilsvarende

English 2, module 1 - Diversity in culture, language and text (MGUEN301)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Teaching Methods: Teaching will primarily consist of lectures, seminars, group-work and discussion. The course requires systematic work with exercises and active participation in class. The learning platform Canvas will be used to relay information and provide feedback on student work.

Language of Instruction: English

Entry Requirements: None

Assessment:

Written school exam, 6 hours.

The exam is graded A-F. F is a failing grade.

Course Requirements:

 • 2 individual assignments
 • 80 % compulsory attendance

Examination Aids: None

Recommended Previous Knowledge: English 1 (MGUEN101 and MGUEN201) or equivalent courses.