HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur, kultur med fagdidaktikk (MGUEN101)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk 
 • har grunnleggende kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring 
 • har kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk 
 • har kunnskap om læreplanverket, og læremidler for engelskfaget 
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan snakke og skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen 
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk 
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem 
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk for barn og ungdom 
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i noen engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster 
 • kan legge til rette for et variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som gir dybdelæring og fremmer utvikling av lytting, skriving, lesing og tale 
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert med tanke på gjeldende læreplan for grunnskolen. 

Generell kompetanse

Studenten 

 • har god kompetanse i engelsk 
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling 
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive akademisk på begynnernivå. 

Innhald og oppbygging :

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 1 består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk, emne 1 og emne 2. 

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master.

Engelsk 1 emne 1 for 5.-10. trinn gir en innføring i engelsk språk, litteratur, kultur og fagdidaktikk. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk. Emnet gir kunnskap om et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisningen på mellom- og ungdomstrinnet. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt. 

Emnet omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. 

Emnet er åpent for innreisende studenter. 

Undervisnings- og læringsformer:

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Det er obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene tar ansvar for- og aktivt del i læringsarbeidet i klassen. 

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. 

Praksis er en integrert del av studiet. 

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Deleksamen, med en individuell skriftlig kunnskapsprøve og en skriftlig individuell oppgave. Kunnskapsprøven teller 40 % og oppgaven teller 60 %. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått blir tatt som ny eksamen.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Individuell skriftlig kunnskapsprøve, 3 timer

Tid og sted for kunnskapsprøven blir oppgitt på Studentweb.

Skriftlig individuell oppgave

Oppgaven skal være på x ord med linjeavstand 1,5.

Innleveringstidspunkt for oppgaven blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Arbeidskrav:

 • Studentene må levere inn og motta veiledning på et utkast av oppgaven som utgjør 60 % av eksamenskarakteren.
 • Et arbeidskrav i et språkemne 
 • 80 % oppmøte til undervisning 

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene. Et arbeidskrav skal knyttes til akademisk skriving.  

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre etter godkjenningen.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Kunnskapsprøve: ingen

Oppgave: ingen begrensninger

English 1, module 1 - English language, literature, culture and didactics (MGUEN101)

Course Description for Year of Study 2019/2020