HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Vasskraftsystem (MET207)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av vannkraftanlegg

Ferdigheter

Kandidaten har kompetanse innen vannkraftsystemer og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg

Kandidaten kan delta i prosjektrelatert arbeid innen vannkraftsystemer.

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon om vannkraftsystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger på norsk og engelsk.

Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling

Innhald og oppbygging : Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over hvordan vannkraftsystemer bygges opp, virker og hvilke påkjenninger de utsettes for. Emne vil omhandle helheten innenfor vannkraftanlegg og dermed fokusere på elektrotekniske, byggtekniske og maskintekniske systemer. Emne vil også fokusere på prosjektering av nye vannkraftanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg.

Undervisnings- og læringsformer: Prosjektbasert undervisning

Undervisningsspråk: Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige studenter

Krav til forkunnskapar: Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Vurderingsform: Muntlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav: Gruppeprosjekt med veiledning av faglærer. Innlevert prosjektrapport må godkjennes for å få adgang til eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Hydro Power Systems (MET207)

Course Description for Year of Study 2019/2020