HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Videregåande reguleringsteknikk (MET206)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om matematisk beskrivelse, analyse og design av kontinuerlige og diskrete prosesser basert på klassisk modellering, mer avanserte systemer basert på tilstandsrom og optimalisering.

Ferdigheter

Kandidaten kan gjennomføre design-, kontroll-, optimalisering- og stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende reguleringssystemer. Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid. 

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon om reguleringsteknikk og stabilitet i moderne automatiseringssystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk. Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling i samfunnet.

Innhald og oppbygging : Emnet dekker forståelse over de grunnleggende og innføring i mer avanserte, moderne prinsipper og teknikker innen modellering, simulering, analyse og design av reguleringssystemer. Emnet tar temaer fra klassisk reguleringsteknikk som dynamisk modellering, stabilitet, optimalisering og instilling av PID-regulatorer for monovariable (SISO = Single-Input-Single-Output) systemer og temaer fra moderne (MIMO = Multiple-Input-Multiple-Output) reguleringssystemer basert på tilstandsrom og diskrete systemer, for å danne et grundig kjennskap for arbeidet med dagens problemstillinger innen automatisering-, elektronikk- og elkraftsystemer.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, selvstudium, laboratoriearbeid, regneøvelser

Undervisningsspråk: Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige studenter.

Krav til forkunnskapar: Fullført bachelorgrad.

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Totalt: 5 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver.

Godkjent arbeidskrav er valid innen de neste 3 semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kunngjøres ved semesterstart

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Advanced Control Systems Engineering (MET206)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge

At the end of the course the candidate has knowledge of the mathematical description, analysis and design of continuous and discrete processes based on classical modelling, more advanced systems based on state-space and optimization.

Skills

At the end of the course, the candidate can apply principles of design, control, optimization and stability analysis and can perform quality evaluations of existent control systems. The candidate can participate in research and development activities,

Competence

The candidate can communicate basic information related to theories, issues and solutions in physics and classical control theory. The candidate¿ understands the role of the engineer within the technological development in society.

Contents and Structure: The course covers the basic and the introduction of more advanced principles of modeling, simulation, analysis and design of control systems. The course adresses topics from classical control systems such as dynamical modeling, stability, optimization and tuning of PID controllers for (SISO = Single-Input-Single-Output) systems and topics from more advanced (MIMO = Multiple-Input-Multiple-Output) systems based on state-space and discrete systems to solve actual challenges in the fields of automation, electronics and power systems.

Teaching Methods: Lectures, laboratory work, exercises by using PC and application software.

Language of Instruction: Engelsk

Entry Requirements: Completed bachelor grad.

Assessment: 3 hours written exam. The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.

Course Requirements:

5 compulsory assignments, 2 laboratory works. Mandatory attendance at the laboratory works.

Accepted mandatory assignments are valid within 3 semesters following the approval term.

Examination Aids: Announced at the start of the semester

Recommended Previous Knowledge: None