HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Stabilitet i elkrafttekniske system (MET202)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om hvilke faktorer som påvirker stabiliteten i elkraftsystemer
 • Kandidaten har kunnskap om fysiske fenomener og de dynamiske mekanismer som forårsaker ustabilitet og modeller som benyttes ved analyse og simulering av disse.

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse innen stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg
 • Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid
 • Kandidaten behersker analysemetoder for spenning- og effektstabilitet

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon om stabilitet i elkrafttekniske systemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling.

Innhald og oppbygging : Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over de dynamiske prosessene som kan oppstå og interaksjonen mellom de forskjellige komponentene i elkrafttekniske systemer som generatorer, transmisjonslinjer og last. Emnet vil holde fokus på dynamisk analyse av effektflyt og spenningskvalitet i elkrafttekniske systemer. Videre vil synkronmaskinen og synkrongeneratoren stå sentralt i emnet med hensyn til dynamisk analyse, stabilitet av både mekanisk pådrag og nettfrekvens samt stabilitet av spenning og reaktiv effekt. Den transiente stabiliteten som karakteriserer effektsystemets evne til å gjenvinne og opprettholde stabiliteten i nettet etter en kort spenningsfall på nettet er også grundig studert.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og semesteroppgave. Regneøvelser.

Undervisningsspråk: Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige studenter.

Krav til forkunnskapar: Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

6 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver i hele semesteret. 4 regneøvinger og 2 laboratorieoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Vil bli kunngjort i forkant av eksamen.

Stability of Power Systems (MET202)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge

 • The candidate has knowledge about what factors determine the stabiliteten of Power systems
 • The candidate has knowledge about the physical phenomena and the dynamical mechanisms that cause instability and about the models that are used to analyse og simulate these factors.

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse innen stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg
 • Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid
 • Kandidaten behersker analysemetoder for spenning- og effektstabilitet

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon om stabilitet i elkrafttekniske systemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling.

Contents and Structure: The students will acquire in depth knowledge of the dynamical process modelling and the interaction that may be encountered between the different components of the power system such as generators, transmittion lines and loads. The course will focus on the dynamical analysis of the power flow and voltage quality of power systemer. Further, the synkronous machine and synkronous generator are essential topics in the course with respect to the dynamical analysis, stability of the mechanical input and system frequency together with stability of the network voltage and the reactive power. The transient stability that characterises the power system capacity to regain and maintain the network stability following a system fault is also studied in depth.

Language of Instruction: English.

Entry Requirements: Completed bachelor grad in power systems or similar.

Assessment: 4 hours written exam. The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.

Course Requirements:

6 compulsory asignments and 2 laboratory exercises over the whole semester. 4 compulsory asignments and 2 Laboratory exercises must be accepted to be to enter the examination. The laboratory exercises are compulsory.

Acknowledged compulsory assignments are valid over the 3 subsequent semesters.

Examination Aids: Will be announced before the exam.