HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Innkjøp, produksjon og logistikk (MAS204)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • forståelse for ulike produksjonsformer og logistikkprosesser.
  • ser sammenhengen mellom produksjon og logistikk samt forsyningskjedestyring.
  • Innkjøp og anskaffelsesprosesser 
  • organisering og effektivisering av innkjøpsfunksjonen

Ferdigheter

  • Kan analysere produksjon og logistikkproblematikk.
  • Kan løse praktiske problemstillinger.
  • planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser av ulik karakter

Generell kompetanse

  • Kan løse produksjon og logistikkoppgaver samt å se disse i en sammenheng.

Innhald og oppbygging :

Kursets formål er å gi studentene kunnskap og forståelse for innkjøp, material og produksjonsstyring. Videre gir kurset innsikt i styring og ledelse av logistikkprosesser.

Ulike produksjonsformer, styrings - og beordringsprinsipper, ferdiglagerstyrt, behovsstyrt og flaskehalsstyrt produksjon, logistikksystemenes ytelse og effektivitet, distribusjon, godstransport, grønn logistikk, utvikling av leverandørrelasjoner, logistikk som konkurransestrategi, prinsipper for å skape effektive logistikkprosesser.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og prosjektoppgave

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Deleksamen med to deler:

Skriftlig 4 timers eksamen som teller 70% av karakteren og semesteroppgave som teller 30 % av karakteren. 

Arbeidskrav:

2 gruppebaserte obligatoriske arbeidskrav må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel Kalkulator

Procurement, Production and Logistics (MAS204)

Course Description for Year of Study 2019/2020