HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Ingeniørlandmåling (LEI107)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive grunnleggende begreper innen geodesi.
 • Kunne gjengi basisegenskaper til aktuelle datum og projeksjonssystemer.
 • Kunne beskrive måleteknikker for nøyaktig posisjonsbestemmelse ved bruk av TPS, GPS/GNSS og nivellér.
 • Kunne forklare og evaluere resultatet av en koordinatberegning og nettverksutjevning.
 • Kunne beskrive grunnleggende geodetiske problemstillinger for byggingeniøren.

Ferdigheter

 • Kunne planlegge enkle måle- og utsettingsoppdrag.
 • Kunne anvende ulikt måleutstyr som TPS, GNSS, Niveller og laser (grunnleggende ferdigheter).
 • Kunne beregne koordinater og høyder i kartprojeksjonsplanet basert på innsamlet data.
 • Kunne beregne nøyaktighetsmål og evaluere resultatet i forhold til måloppnåelse.

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha en grunnleggende forståelse for geodesi og for planlegging, gjennomføring og beregning av enkle måle- og utsettingsoppdrag der ulikt måleutstyr brukes, og der presisjon og nøyaktighet spiller en vesentlig rolle.

Innhald og oppbygging :

Emnet skal gi en videre innføring i det geodetiske grunnlaget, samt i beregninger og analyser av innsamlet data og koordinater. I tillegg skal emnet bidra til å utvikle kunnskaper og kompetanse i metoder og måleutstyr for planlegging og utførelse av måleoppdrag som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Innhold

Grunnleggende geodesi, datum, projeksjoner og transformasjoner, instrumentlære og måleteknikker, GNSS, vektsbegrepet for ulike måleoperasjoner, nettverk, parameterestimering, feilestimering, feilforplanting, hypotesetesting, forkasting av data, pålitelighetsanalyser, volum-, areal- og masseberegning, enkel programmering/skripting, innmåling og utsetting, aksestikking, rapportering og måloppnåelse i henhold til relevante standarder.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, regne/teori- og dataøvinger. Praktisk feltarbeid.

Undervisningsspråk: Norsk. Tilrettelegging på engelsk dersom internasjonale studenter.

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. oktober.

Arbeidskrav:

Obligatorisk feltarbeid og fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle digitale, trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Studentene bruker egen datamaskin og kalkulator på eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: Forkunnskaper i landmåling tilsvarende BYG102 Statistikk og landmåling.

Engineering Surveying (LEI107)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge

 • Describe basic concepts of geodesy.
 • Describe characteristic properties of relevant datum and projection systems.
 • Describe surveying techniques for accurate determination of coordinates by the use of TPS, GPS/GNSS and levelling equipment.
 • Explain and evaluate the results of a coordinate estimation and network adjustment.
 • Describe basic geodetic tasks for the civil engineering professional.

Skills

 • Plan simple surveying and stakeout tasks.
 • Use different surveying equipment such as TPS, GNSS, leveller and laser scanner (basic skills).
 • Estimate coordinates in the projection plane and heights based on collected data.
 • Estimate accuracy and evaluate the results according to achievement of objective.

General Competence

The student shall demonstrate a basic understanding of planning, execution and calculation of simple surveying and stakeout tasks where high precision and accuracy is vital for the result.

Contents and Structure:

This course provides an introduction to basic geodesy, and focuses further on the analysis of surveyed data and the estimation of coordinates. This unit also aims to give an understanding of modern methods and equipment used to plan and perform surveying tasks in which the engineer plays a part.

Contents

Basic geodesy, datum, projections, transformations, networks, parameter and error estimation, propagation of errors, hypothesis testing, rejection of data, reliability analysis, instruments and surveying techniques, GNSS, stakeout, volume-, area- and mass calculation, simple programming/scripting, reporting and achievement of objectives according to relevant standards.

Teaching Methods: Lectures, excises and practical field work.

Language of Instruction: Norwegian. Adjustment in english if international students.

Entry Requirements: See recommended prerequisite knowledge.

Assessment:

4 hour written exam.

Time and place for the examination will be announced at Studentweb and digital assessment system.

The examination is digital and the students bring their own computer. The software used for the examination must be installed and tested by the student before the examination.

Grading scale is A-F where F is fail.

In case of new exam (outside of ordinary), or if there are few registered students, the exam could be oral.

Course Requirements:

Mandatory fieldwork and five mandatory assignments in the form of written reports.

The assignments must be submitted within set deadlines and must be approved before examination can take place.

Approved assignments are valid in three subsequent semesters.

Examination Aids: All digital, printed and handwritten notes are allowed. The students use their own computer and calculator on the examination.

Recommended Previous Knowledge: Knowledge corresponding or similar to BYG102 Statistics and Land Surveying.