HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Environmental Science and Pollution (ING3061)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 

Studenten skal ha kjennskap til:  

 • Nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner
 • Viktige konvensjoner og lover
 • Rapporter og miljødata om: naturmangfold, klima og klimaendringer, forurensning, miljøgifter, arealbruk, befolkningsvekst, truede arter, spredning av arter og organismer, og inndeling i miljøkategorier
 • Kost-nytte vurderinger
 • Miljøregnskap 

Studenten kan redegjøre for:

 • Vann: ressurs, bruk, forvaltning, forurensning og behandling
 • Atmosfæren: klimaendringer og luftforurensning
 • Avfall og avfallshåndtering

Studenten har oversikt over:

 • Konsekvenser for ytre miljø ved ulike typer forurensing.
 • Problemer for det ytre miljøet innen bestemte næringer.
 • Lokal og nasjonal beredskap mot forurensing, samt ansvarsfordeling mellom kommune, politi, fylke og regjering.

 

Ferdigheter:

 

 • Studenten kan planlegge og følge opp miljøundersøkelser.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre en miljørisikovurdering.
 • Studenten kan følge opp utslippstillatelser og myndighetskontakt knyttet til tillatelser.
 • Studenten kan gjennomføre interessentanalyser.

 

 

Generell kompetanse:

 

 • Studenten kan forklare grunnleggende teorier og begreper på en enkel måte (skriftlig og muntlig).
 • Studenten har kunnskap om hvordan miljøet påvirkes av mennesker og industri.
 • Studenten kan utveksle synspunkter med fagfolk og delta i faglige diskusjoner.
 • Studenten har erfaring med laboratoriearbeid.
 • Studenten har erfaring med å jobbe i team.

Innhald og oppbygging : Studentene skal i emnet utvikle en forståelse for naturens kretsløp og ressurser. Emnet vil gi studentene kunnskaper for å identifisere og analysere naturlige og menneskeskapte problemer for det ytre miljøet. Evidensbasert informasjon og data skal ligge til grunn for forslag som kan føre til bærekraftige løsninger.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, lab, prosjektoppgave.

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Gradert karakter A-E/F

Begge deler må bestås

Arbeidskrav: Gjennomført og godkjent lab-kurs.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Environmental Science and Pollution (ING3061)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge:

 

Students should be familiar with:

 • National and international environmental institutions
 • Important conventions and regulations
 • Report and environmental data on: biodiversity, climate and climate change, pollution, pollutants, land use, population growth, endangered species, spreading of species and organisms, and environmental categories
 • Cost-benefit analyzes
 • Environmental accounts

The student can explain:

 • Water: resource, use, management, pollution and treatment
 • Atmosphere: climate change and air pollution
 • Waste and disposal

The student has an overview of:

 • Impact on the environment by various types of pollution.
 • Environmental problems in specific industries.
 • Local and national contingency plan for pollution, and emergency response arrangements.

 

 Skills:

 

 • The student can plan and follow up environmental studies.
 • The student can plan and carry out an environmental risk assessment.
 • Students can follow up discharge permits and governmental affairs related to permissions.
 • Students can conduct stakeholder analyzes.  

 

General Qualifications:

 

 • The student can explain the basic theories and concepts in a simple way (written and oral).
 • The student has knowledge on how the environment is affected by humans and industry.
 • Students can exchange views with professionals and participate in discussions within the field.
 • The student has experience with laboratory work.
 • The student has experience in team work.

Contents and Structure: The students will in this subject create an understanding for our nature and its resources. The students will gain knowledge to identify and analyze natural and human created problems for the environment. Suggestions for sustainable solutions should be based on evidence-based information and data.

Teaching Methods: Lectures; Lab course; Project work

Language of Instruction: English

Entry Requirements: None

Assessment:

Part 1: Project, accounts for 50 % of the final grade.

Part 2: Written exam, 4 hours, accounts for 50 % of the final grade.

Grading scale A-E/passed; F/failed.

Both parts must be passed

Course Requirements: Lab course completed and approved.

Examination Aids: None