HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Beredskapleiing og brannførebyggjande arbeid (ING3057)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har innsikt i aktuelle lover og forskrifter som gjelder i forbindelse med beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, samt ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid.
 • Kan gjøre rede for hvordan beredskapsorganisasjoner bør bygges opp og fungere.
 • Har god forståelse for prinsipper for ledelse under innsatser og håndtering av ulykker og kriser.
 • Har forståelse for brannvesenets rolle som myndighetsutøver og betydningen av brannforebyggende arbeid i samfunnet.
 • Har god innsikt i aktuelt lovverk som gjelder i forbindelse med brannforebyggende arbeid (Internkontrollforskriften med veiledning, Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter og veiledninger, m.v.).
 • Kan gjøre rede for hvordan det brannforebyggende arbeidet skal planlegges og organiseres (inkludert bruk av risikovurderinger som grunnlag for brannforebyggende arbeid).
 • Kan gjøre rede for hvordan brannforebyggende tilsyn skal gjennomføres, hvordan tilsyn skal følges opp og hvordan ulike reaksjonsmidler skal anvendes.
 • Kan gjøre rede for hvordan motivasjons- og informasjonstiltak, veiledning og rådgivning kan anvendes som virkemiddel i brannforebyggende arbeid.

 

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan bruke risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse til å kartlegge, evaluere og dimensjonere beredskap for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Kan utarbeide beredskapsplaner.
 • Kan lede og håndtere ulykkes- og krisesituasjoner.
 • Kan bruke risikovurderinger til å planlegge det brannforebyggende arbeidet.
 • Kan forberede og gjennomføre brannforebyggende tilsyn, samt utarbeide tilsynsrapport som grunnlag for oppfølging av brannforebyggende tilsyn.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser forståelse for beredskapstenkning generelt, og planlegging og håndtering spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på beredskapen for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Viser forståelse for brannforebyggende arbeid generelt, og gjennomføring av tilsyn spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på brannforebyggende arbeid.
 • Kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff relatert til beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid.

Innhald og oppbygging :

Emnet er delt inn i to deler. Den første delen (beredskapsledelse) gir en innføring i beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, mens den andre delen (brannforebyggende arbeid) gir en innføring i planlegging og organisering av brannforebyggende arbeid og gjennomføring av brannforebyggende tilsyn.

Den kan bli nødvendig med reising i forbindelse med deltakelse på det brannforebyggende tilsynet. Emnet er et valgemne og det gjøres forbehold om nok påmeldte for at emnet igangsettes.

Undervisnings- og læringsformer:

I den første delen (Beredskapsledelse) er det tradisjonelle forelesninger kombinert med prosjektoppgave og praktisk beredskapsøvelse som går over 2 hele undervisningsdager (ulike modellbord- og spilløvelser).

I den andre delen (Brannforebyggende arbeid) blir det også tradisjonelle forelesninger og prosjektoppgave, i tillegg til deltakelse på brannforebyggende tilsyn ved et brannvesen.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Del 1: Prosjekt i Beredskapsledelse, teller 30 % på endelig karakter.

Del 2: Prosjekt i Brannforebyggende arbeid, teller 30 % på endelig karakter.

Del 3: Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 40 % på endelig karakter.

Skriftlig eksamen vil bestå av de to delene, Beredskapsledelse og Brannforebyggende arbeid. Begge deler må være bestått, for at eksamen skal bestås.

 

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Alle delene må bestås.

Arbeidskrav:

1.      Deltakelse på 2 hele undervisningsdager med praktisk beredskapsøvelse (Beredskapsledelse).

2.      Deltakelse på brannforebyggende tilsyn (Brannforebyggende arbeid).

Hjelpemiddel ved eksamen:

Prosjekt: Alle

Skriftlieg skoleeksamen: Ingen hjelpemidler tillatt

Tilrådde forkunnskapar: Teknisk sikkerhet i prosessindustrien; Brannteknisk design av bygg; Aktive og passive brannsikringssystemer.

Emergency Management and Fire Prevention (ING3057)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Knows the relevant laws and regulations regarding to emergency planning and management of accidents and crises, including the responsibilities of various operators and organizations in relation to emergency management.
 • Is able to explain how emergency response organizations should be structured and how emergency management systems function.
 • Knows the principles for managing accidents and crises and how to carry out emergency responses.
 • Knows the fire department`s role as executive authority and the importance of fire protection and prevention in society.
 • Knows the relevant laws regarding to fire protection and prevention (Regulation of Internal Control included instructions, Fire and Explosion Prevention Act included regulations and instructions, and so on).
 • Is able to explain how fire prevention work should be planed and organized (including the use of risk assessments as basis for fire protection)
 • Is able to explain how fire prevention inspections should be carried out, how inspections should be followed up, and how different sanctions are applied.
 • Is able to explain how motivation and information actions and guidance and consulting can be used as a tool in fire prevention work.

 

-Skills

The student is able to

 • Use risk and vulnerability analysis and emergency analysis to identify, evaluate and dimension emergency arrangements for managing accidents, crises and other unexpected incidents
 • Prepare emergency plans.
 • Lead and manage emergency responses.
 • Use risk assessments to plan the fire prevention work.
 • Prepare and conduct fire prevention inspections and prepare reports as a basis for following up the fire protection work.

 

-General qualification:

The student:

 • is emergency minded in general, and in emergency planning and emergency management especially.
 • Can reflect over the quality of emergency arrangements prepared to manage accidents, crises and other unexpected incidents.
 • Knows about fire prevention work in general and especially implementation of supervision.
 • Is able to reflect over the quality in fire prevention work.
 • Can acquire and apply the knowledge in the field of emergency management and fire prevention.

Contents and Structure:

The course includes two parts. The first part (emergency management) gives an introduction to emergency planning and management of accidents and crises. The second part (fire prevention) gives an introduction to planning and organization of fire protection and how to carry out fire prevention inspections.

It may be necessary to travel in connection with participation in fire prevention inspection. The course is an elective course and will only be held if there are enough participants.

Teaching Methods:

In the first part (Emergency management) there will be lectures combined with project work and practical training. The practical training consist of 2 whole school days with different table-top and simulation based exercises.

 

In the second part (Fire prevention) there will also be lectures and project work, in addition to participation on a fire prevention inspection with a Fire Department.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment:

Part 1: Project in Emergency Management, accounts for 30 % of the final grade.

Part 2: Project in Fire Prevention, accounts for 30 % of the final grade.

Part 3: Written exam, 3 hours, accounts for 40 % of the final grade.

The written exam will consist of the two themes Emergency Management and Fire Prevention. To pass the exam, a pass must be obtained in both themes.

 

All three parts must be passed.

Grade:  A - E / passed;  F / failed.

Course Requirements:

 1. Attendance at two teaching days with practical emergency drill (emergency management).
 2. Attendance at fire prevention inspections (fire prevention work).

Examination Aids:

Projects: All

Written exam: No help allowed

Recommended Previous Knowledge: Technical Safety in the Process Industry; Fire Suppression Systems and Structural Fire Protection; Building Design for Fire Safety.