HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Prosjektarbeid i tverrfaglege team (ING3054)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten:

Systemtenking

 • "Stakeholders" og "Requirements"
 • "Top-down" og "Bottom-up"-betraktninger
 • Livssyklus perspektiver
 • Informasjonsmodeller  

Kan gjøre rede for hva som karakteriserer arbeid i selvgående team

 • Kjennetegn og karaktertrekk ved ulike roller
 • Sammensetning av team
 • Analyse og vurdering av team

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan benytte begreper og metodikk som avgrenser og målretter prosjektarbeid
 • Kan selv delta konstruktivt i teamarbeid, og her kjenne egne styrker og hva som skal til for å kompensere for eventuelle svakheter. 
 • Kan presentere løsninger på en lettfattelig og forståelig måte for personer som ikke har spesialkompetanse innen eget fagfelt.
 • Kunne vurdere sammensetning av team, kunne foreslå hvordan team skal styrkes og eventuelt balanseres.

 

Generell Kompetanse:

Studenten:

 • Har forståelse for at gode løsninger krever samarbeid og innsats på tvers av fagdisipliner.
 • Har forståelse for at gode løsning må tilfredsstille både samfunnsmessige, miljømessige, økonomiske og tekniske rammebetingelser.

Innhald og oppbygging :

Emnet forbereder studenten på arbeidssituasjoner hvor det kreves deltakelse i tverrfaglige team for å løse felles utfordringer og oppgaver. Metodikker vektlegges for etablering og målrettet styring av prosjektarbeid, samt hvilke forutsetninger som må tilfredsstilles for å lykkes i selve gjennomføringen.

Innledningsvis gjennomgås noen fundamentale begrep, metoder og betraktninger knyttet til etablering og gjennomføring av prosjektarbeid. Så følger en beskrivelse av teamarbeid, med hovedfokus på teamroller og hvordan slike roller påvirker teamets arbeid.

Studentene deles i grupper som sammen skal løse ulike oppgaver, herunder et større utredningsprosjekt samt flere praktiske øvinger. Underveis i løpet må deltakerne vare på en test som indikerer styrker og potensial i aktuell gruppe. Det vil også gis en tilbakemelding til hver enkelt deltaker, som er konfidensiell og kun for deltakerens egen bruk.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger, "Case"- baserte oppgaver, teamarbeid.

Studieopplegget er "Case"-basert, konsentrert om en tidsbegrensede oppgave. Oppgaven løses av team, tilfeldig sammensatt med deltakere fra ulike studieretninger. (rundt 5-7 studenter i hvert team). Det gjennomføres i tillegg to praktiske oppgaver, hver oppgave varer en dag.  Teamet vurderes og gis tilbakemelding på styrker og/eller svakheter.

"Case"- oppgaven:

 • Presenteres innledningsvis av representant for relevant prosjektarbeid i regionen
 • Representerer et område som er viktig for arbeidslivet i regionen
 • Representerer et sentralt satsingsområde for høgskolen
 • Krever involvering fra alle fagdisipliner representert hos studentene 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Mappe, 100 %.

Mappeeksamen består av

-  innlevert gruppeoppgave (50%)

-  2 innleverte refleksjonsnotat etter praktiske oppgaver (10%)

- Individuell test på slutten av semesteret (40%)

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav: Ja (spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Project Work in Interdisciplinary Teams (ING3054)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student:

 • Is able to explain the important terms and methods to define, refine and specify project work.
  • Systems Thinking
  • Stakeholders and Requirements
  • Top-down and Bottom-up considerations
  • Life cycle perspectives
  • Information models
 • Is able to explain the characteristic of a self- managed team.
  • Characteristics and feature in different roles
  • Combination of the team
  • Analysis and assessment of the team

-Skills:

The student:

 • Is able to use concepts and methods in defining and specifying project work.
 • Can participate constructively in team work, knows his/her competences and how to compensate deficiencies.
 • Is able to present solutions in a clear and understandable way to persons who don¿t have special knowledge in the field.
 • Is able to assess the combination of a team and suggest how the team will be strengthened and balanced.

-General qualifications:

The student:

 • Knows that effective solutions require cooperation and efforts across disciplines.
 • Knows that effective solutions have to satisfy social, environmental, economical and technical operating parameters.

Contents and Structure:

The course prepares students to participate in interdisciplinary teams solving common problems and tasks. The method emphasizes on the establishing and specifying the management of project work and the conditions that have to be satisfied in order to succeed in the actual implementation.

As introduction some fundamental terms, methods and considerations regarding to establishment and implementation of project work are made, followed by a description of teamwork, focusing on team roles and how these roles affect the team's work.

Teaching Methods:

Lectures, case-based tasks, teamwork.

The study arrangement is case-based, concentrated on a time limited tasks. In addition, the teams will solve two one-day practical escercises. Teammembers are picked from different engineering disciplines (5-7 students in each team). The teams are evaluated and given feedback on strength and/or weakness.

The casel:

Each case:

 • Presentated initially by the representative of projects in the region.
 • Represents an area that is important for the business in the region.
 • Represents a key focus area for the college.
 • Requires involvement of all disciplines represented among the students

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment:

Portfolio, accounts for 100 % of the final grade.

-  Report from Case study (50%)

- 2 Reflection notes after practacal exercises (10%)

- Individual Test (40%)

Grade:  A - E / passed;  F / failed.

Course Requirements: Yes (will be specified in the course plan by semester start).

Recommended Previous Knowledge: None