HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Praksis i ingeniørstudiet (ING3044)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

-          Skal gjøre rede for erfaringer og faglige vurderinger innen sitt arbeidsområde ved enheten.

 

Ferdigheter:

Studenten:

-         Kan planlegge å gjennomføre, både alene og i samarbeid med andre, varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, samt reflektere over eget arbeid.

-         Kan tilpasse seg og delta i enhetens prosesser og metoder.

-         Kan identifisere og analysere de utfordringer de faglige styrker og utfordringer som enheten innehar.

-         Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

-         Kan formidle og presentere fagstoff og resultater fra eget arbeid ved enheten og skrive en teknisk rapport.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

-         Kan redegjøre for moderne teknologi som er i bruk i næringslivet.

-          Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

-         Kan innordne seg krav og metoder i arbeidslivet.

-         Kan kommunisere og samarbeide med involverte parter.

Innhald og oppbygging : All form for læring skjer ute på valgt arbeidsplass hvor studenten velger sin praksis. Erfaringen kan skaffes i form av sommerjobb, deltidsjobb eller arbeid i en virksomhet gjennom lengre tid. Emnet skal gi studenten relevant erfaring og praksis i forhold til ingeniørarbeid i relevant næringsliv og offentlig virksomhet, og skal øke kontakt og forståelse mellom høgskolen og næringslivet.

Undervisnings- og læringsformer:

Yrkespraksis, integrere teori og praksis. I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen sitt relevante fagområde, samarbeide med intern og ekstern veileder og delta på møter med bedrift og høgskole.

Emnet er et valgemne.

Praktisk informasjon om emnet

I "Søknadsskjema for godkjent praksisplass" inngår opplysninger om bedriftens navn og adresse, ansvarlig kontaktperson, tidsperiode for praksis. Praksis kan være sammenhengende, 1-2 dager i uken over et helt semester, eller eventuelt på andre måter. Totalt skal selve praksisdelen bestå av om lag 200 arbeidstimer. Studentene skaffer selv studieplasser (skolen kan være behjelpelig) og organiserer alt med arbeidsplass (kontor, pc, verktøy osv). Studenten vil ikke få kompensert utgifter knyttet til praksisoppholdet.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Bestått 80 sp fra ingeniørstudiet ved oppstart av praksisperioden.

Vurderingsform:

Mappe, teller 100 % på endelig karakter.

Vurdering: Bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: "Søknadsskjema for godkjent praksisplass" må leveres før oppstart av praksis og senest 1. september.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Field Training (ING3044)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

  • Can describe the experience and is able to make professional assessments in the field.

-Skills.

The student

  • Can plan and carry out tasks and projects over a period of time, alone and in team and can evaluate the work.
  • Can adapt and participate in the processes and methods in the field.
  • Can identify and analyze the academic challenges in the field.
  • Can use the tools, technics and technical terminology in the field.
  • Can provide and present the subject and the results from the work in the field and is able to write a technical report.

General qualification:

The student:

  • Knows the used advanced technologies in economy.
  • Can reflect over her/his work in the field and adjust it under guidance.
  • Can adept to requirements and methods in industrial work.
  • Can communicate and cooperate with the involved stakeholders.

Contents and Structure: Any form of learning takes place at the workplace the students have chosen. Experience can be obtained in form of a summer job, part-time job or work in a company over an extended period. The course will provide students with experience and practical skills regarding to practical engineering in the industry and public sector, and shall increase contact and acceptance between the university and industry.

Teaching Methods:

Work experience, integration of theory and practice. During the practical period will the student actively participate in the field, work with internal and external supervisor and attend meetings with company and college.

The course is an option in the elective module.

Practical information

The "Søknadsskjema for godkjent praksisplass" (approved company form) includes information about name and address of the company, the responsible person and the periode for the internship. The internship can be continuous, 1-2 days a week in the semester, individual solutions are possible. The practical part takes 200 hours. The students have to acquire a study place themselves (school may help) and organize the workplace (office, pc, tools, and so on). The student will not receive compensation for expences related to the internship.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: Passed 80 credits from engineering studies, starting the practical period.

Assessment:

Portfolio, accounts for 100 % of the final grade.

Grade: Passed/failed.

Course Requirements: The application form ("søknadsskjema for godkjent praksisplass") must be submitted before beginning of the practical period. 1st September is deadline.

Recommended Previous Knowledge: None