HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Brannteknisk funksjonsbasert design (ING3043)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskapar  Studenten:  

 • kan gjere reie for sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innan branningeniørens fagområde.
 • kan oppdatere kunnskapen sin innan for fagområdet.
 • kan dokumentere brannsikkerheit i samsvar med funksjonsbaserte krav skildra i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • kan skildre analyse- og beregningsmetodar og korleis desse kan nyttast for å dokumentere eit tilfredsstillande sikkerheitsnivå.
 • har oversikt over gjeldande regelverk.
 • kan dokumentere brannsikkerheit i eksisterande bygg

 Ferdigheiter:  Studenten:  

 • kan nytte gjeldande regelverk innan fagområdet.
 • kan nytte fagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val.
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser ein problemstilling.
 • kan identifisere, planleggje og gjennomføre prosjekt og arbeidsoppgaver.

 Generell kompetanse:  Studenten:

 • kan formidle kunnskapen sin skriftleg og munnleg til ulike målgrupper.
 • kan bidra til å synleggjera følgjer og konsekvensar av ulike branntekniske løysingar.
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving, òg i team og tverrfaglige grupper.
 • kan medverka i faglege diskusjonar innan eige område og kunne dele sine kunnskapar røynsler med andre.

Innhald og oppbygging : Emnet skal gje ei innføring i dokumentasjon av brannsikkerheit ved fråvik frå rettleiing til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven og inneheld følgjande:  

 • Metodar for dokumentasjon av fråvik frå rettleiing til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven,
 • Dokumentasjon av brannsikkerheit i eksisterande bygningar.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesningar, øvingar, prosjektarbeid

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Mappe.

Mappa får ein samla, gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav: Ja (blir pesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen: I mappeeksamen inngår ein skriftleg test. Einaste tilletne hjelpemiddel på testen er enkel kalkulator, godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.).

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Performance Based Fire Safety Design (ING3043)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Has broad knowledge of key issues, theories, processes, tools and methods in the field of fire safety engineering.
 • Is able to update her/his knowledge in the field.
 • Is able to document fire safety according to the performance based requirements given in Technical Regulations to the Planning and Building Act.
 • Is able to perform fire safety design using a performance based design approach.
 • Has knowledge of current legislation and the application for this discipline
 • Is able to document fire safety for existing buildings.
 • Has knowledge of research and development in the field.

 

-Skills.

The student

 • Is able to apply technical knowledge and relevant research and development of practical and theoretical problems and can make reasoned choices.
 • Is able to locate, assess and refer to information and technical material and present it in a way that highlights a problem.
 • Is able to identify, plan and implement projects and tasks.

-General qualification:

The student:

 • Communicates his/her knowledge in writing and orally to various audiences.
 • Is able to highlight the effect and consequences of various solutions in fire safety engineering.
 • Is able to reflect on their professional practice, in teams and multidisciplinary teams.
 • Is able to contribute to discussions within their own area and share their knowledge and experience with others.

Contents and Structure: Introduction to fire safety engineering using a performance based design approach verifying compliance with the functional requirements relating to safety in case of fire given by Technical Regulation to the Planning and Building Act. The course focuses on fire safety strategy, fire risk analysis and the use of fire safety engineering principles, calculations and/or appropriate software modelling tools to verify compliance with the national regulations for fire safety design in buildings. Students will be setting and assessing fire safety objectives, understanding acceptance criteria, engineering and computer simulation calculations, evaluation time, egress models, evacuation analysis, fire scenario analysis etc.

Teaching Methods: Lectures, exercises, project work.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment:

Portfolio.

The entire portfolio is graded with one grade A - E/ passed; F / failed.

Course Requirements: Yes (will be specified in the course plan by semester start).

Examination Aids: The portfolio includes a written test. Only aid at the test is simple calculator, allowed calculator is Casio fx-82 (all varieties: ES, ES Plus, EX, Solar etc.).

Recommended Previous Knowledge: None.