HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Bacheloroppgåve Brannteknikk (ING3037)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

- Kunnskaper

Studenten:

 • Kan anvende ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer innen studieretningen.
 • Har forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.
 • Har fått bedre forståelse for prosesser og metoder som benyttes i næringsliv og offentlig virksomhet.

 

- Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan utarbeide en konkret problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning.
 • Kan identifisere, velge og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning.
 • Har ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.
 • Har ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.

 

- Kompetanse:

Studenten:

 • Har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.
 • Har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.
 • Har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.
 • Kan presentere resultater skriftlig og muntlig.

Innhald og oppbygging :

Oppgaven skal behandle problemstillinger som har tilknytning til et eller flere av de underviste fagområder. Oppgaven skal også ha tilknytning til aktuelle bedrifter eller offentlige etater i regionen. Å lære og anvende vitenskapsteori er også en del av faget.

Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper på 2-3 personer. Gruppen må finne en problemstilling til Bacheloroppgaven i løpet  av høstsemesteret. (Det er mulig å søke om annen gruppestørrelse.)

Undervisnings- og læringsformer: Prosjektarbeid i gruppe, seminar, veileding. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar:

Minst 100 sp eller mer av emner i 1. og 2. klasse på studieretninga ved oppmelding til bacheloroppgava (oppstartssemesteret), for å kunne arbeide med og levere bacheloroppgava neste semester (leveringssemesteret).

Telledato for sp-kravet i oppstartssemesteret er: 1. oktober bacheloroppgaver som leveres om våren, og 1. mai for bacheloroppgaver som leveres om høsten.

Det gis dispensasjon fra forkunnskapskravet slik det er definert ovenfor, dersom alle følgende vilkår fylles:

 • En oppnår minst 140 sp. i studieretninga i ordinær eksamensperiode i oppstartssemesteret av bacheloroppgava (telledato 1. februar/1. juli),
 • Summen av oppmeldte emner (inkludert bacheloroppgava) i leveringssemesteret av bacheloroppgava overstiger ikke 30 sp.

Studenter som vil benytte seg av dispensasjonsordninga, må kontakte studiekonsulenten innen 1. desember/1. august.

Vurderingsform:

Bacheloroppgave med muntlig presentasjon

Bacheloroppgaven består av innlevert teknisk rapport, en plakat og et "produkt", som kan for eksempel kan være en populærvitenskapelig artikkel, en prototype eller et multimedieprodukt.

Den muntlige presentasjonen varer i 20 minutter, etterfulgt av 10 minutter eksaminasjon.

Karakteren er en samlet vurdering av bacheloroppgaven og den muntlige presentasjonen/eksaminasjonen. Sensur faller dagen etter muntlig presentasjon/eksaminasjon.

Der hvor flere kandidater leverer en bacheloroppgave sammen, må alle kandidatene delta på muntlig presentasjon og eksaminasjon. De får en felles, samlet karakter.

Det er anledning til å klage på den samlede karakteren. Ved gruppeoppgave må hele gruppen underskrive klagen. Det vil da bli foretatt en ny vurdering av bacheloroppgaven og gjennomført en ny muntlig presentasjon. Den nye vurderingen vil gjelde hele gruppen.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav: Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart). 

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Tilrådde forkunnskapar: Emnene i 1. og 2. studieår

Bachelor Thesis - Fire Safety Engineering (ING3037)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Can use acquired knowledge in a chosen part of the engineering field.
 • Has broad knowledge of key issues in the area of study.
 • Can understand methodical work, has the ability to reflect and the ability of systematic/scientific review.
 • Has received a better understanding of the processes and methods used in business and public sectors.

 

- Skills

The student

 • Can, under guidance, develop a concrete problem of social interest in the field chosen.
 • Can, under guidance, identify, choose and asses literature relevant to the issues and develop concrete solutions.
 • Has the skills to go in depth in specific issues and develop alternative solutions to a problem.
 • Has skills in documenting and conveying the results of his/her work in a systematic/scientific way.

 

-General qualification:

The student:

 • Has knowledge of scientific integrity and understands ethical issues that are of relevance to the issue(s) of the bachelor thesis.
 • Knows the consequences for individuals, companies and society when it comes to the issue of the bachelor thesis and work related to this issue.
 • Knows how to plan and perform an independent task, formulate and analyse issues based on theoretical and empirical material and can carry out tasks in a sufficient way.
 • Can present the results of his/her work, verbally and written.

Contents and Structure:

The thesis shall deal with issues connected to one or more engineering courses the student has previously studied and should involve a company or public agency in the region. The practical application of philosophy of science is also part of the course.

Students are responsible to form groups of 2-3 members. The group must find a problem to write a thesis during the autumn semester. (number of members variable).

Teaching Methods: Project in group, seminars, tutorials

Language of Instruction:  Norwegian

Entry Requirements:

Minimum 100 credits or more from the courses in 1st and 2nd year of study in the programme option by registration for the project (start semester), provides the opportunity to work on / deliver the Bachelor thesis in the following semester (final semester).

The credits in the prerequisite of the start semester will be counted by: October 1st for bachelor thesis that will be delivered in the spring semester, and May 1st for bachelor thesis that will be delivered in the autumn semester.

There will be granted an exemtion from the prerequisite as specified above, if all the following requirements are met:

 • At least 140 credits are achived in the programme option in the ordinary exam period in the start semester of the bachelor thesis (counted by February 1st/May 1st),
 • The sum of registered courses (including Bachelor thesis) in the final semester of the Bachelor thesis do not exceed 30 credits.

Students who will take advantage of the exemtion, must contact the student advisor within December 1st/August 1st. 

Assessment:

Bachelor thesis with oral presentation

The bachelor thesis consists of a technical report, a poster and a product which can be, for example, a popular science article, a prototype or a multimedia product.

The oral presentation lasts for 20 minutes, followed by 10 minutes of oral examination.

The mark is an overall assessment of the bachelor thesis and the oral presentation/examination. The examination result will be released the day after the oral presentation/examination.

If several students deliver a bachelor thesis together, all the students must attend the presentation/examination. They get a common overall mark.

It is possible to complain about the mark. For a bachelor thesis written by a group of students, all the students involved have to sign the complaint. The bachelor thesis will be assessed again and the students will have to give the oral presentation again.

Grade: A - E / passed; F / failed.

Course Requirements: Yes, course requirements will be specified in the curriculum at semester start.

Examination Aids: All written support material is permitted

Recommended Previous Knowledge: Courses of the 1st and 2nd year