HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Systematisk HMS-arbeid (ING2036)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

- Kunnskaper

 • Studenten kan redegjøre for relevant regelverk, kvalitetssystemer, kvalitetsledelse og problemstillinger knyttet til disse. Problemløsningsprosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet systematisk HMS arbeid.
 • Studenten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdets metoder og regelverk
 • Studenten har kunnskaper om fagområdets utvikling, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 

- Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger kunne utarbeide kvalitetskontrollsystem og argumentere for sine valg.
 • Studenten kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Studenten kan beherske relevante faglige uttrykksformer og verktøy.

 

- Kompetanse:

 • Studenten kan løse relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som anonymitetsproblemstillinger, forhold mellom ledelse og ansatt, miljøhensyn.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og for eksempel ved bruk av multimedia.
 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet (bedriftskontakt, gruppearbeid) og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Studenten kan redegjøre for nytenking og innovasjonsprosesser

Innhald og oppbygging : Internkontrollforskriften med lovverk, kvalitetssystemer og introduksjon til kvalitetsledelse (ansvars-/linjeforhold, kartlegging, avvikshåndtering, revisjoner). Kvalitets- og miljøstandarder (EMAS, ISO, ISM). Introduksjon til faktorer som påvirker arbeidsmiljøet; ytre miljø, avfallsproblematikk og livsløpsanalyser.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og prosjektarbeid. Prosjektoppgaven tilpasses de ulike studieretningene, for eksempel mot maritim virksomhet, offshore, offentlig virksomhet eller produksjonsbedrift/prosess.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % på endelig karakter,

Del 2: Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav: Nei, ingen

Hjelpemiddel ved eksamen: Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Tilrådde forkunnskapar: Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøving og arbeidsmetoder, 10 sp. og Teknisk sikkerhet i prosessindustrien.

Systematic Health, Environment and Safety Considerations (ING2036)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Can explain relevant regulations, quality systems, quality management and issues related to these. Solution processes, tools and methods in the field of systematic HMS (health, environment, safety) work.
 • Knows the state of the art in the field.
 • Can refresh his knowledge of methods and regulations in the field.
 • Has knowledge concerning the development of the subject, traditions, character and position in society.

 

-Skills

The student

 • Can apply knowledge and relevant results from research and development to solve practical and theoretical problems, can develop quality control systems and explain the choice.
 • Can assess practical experience and adjust  under guidance.
 • Find, consider and refer to information and expertise and is able to identify a problem.
 • Know the relevant terminology, signs and tools.

General qualification:

The student:  

 • Can solve relevant and ethical issues such as absolute privacy issues relatet to the work, relation management and employee, environmental aspects.
 • Can plan and execute several tasks and projects, alone and in groups, regarding ethical requirements and guidelines
 • Can provide knowledge related to the subject, verbally, written and multimedia based.
 • Can exchange opinions and experiences. Practical skills are a result of teamwork and company visits.
 • Can explain creative thinking and innovation processes.  

Contents and Structure: Internal control regulations and relevant governing laws, quality assurance systems and an introduction to quality assurance management (responsibility/commando line, surveying, deviation adaptation, revision). Quality assurance and environmental standards (EMAS, ISO, ISM). An introduction to factors that affect the work environment; external environment, waste management problems and life-cycle analysis.

Teaching Methods: Lectures, group and assignment work. The assignment projects are arranged to suit the various study courses. As an example: assignments are related to maritime, offshore and public enterprises or to production or processing businesses.

Language of Instruction: Norwegian.

Entry Requirements: None.

Assessment:

Part 1: Project, accounts for 50 % on the final mark.

Part 2: Written exam, 4 hours, accounts for 50 % on the final mark.

Both parts must be passed.

Grade:  A - E / passed;  F / failed.

Course Requirements: No, none

Examination Aids: Written exam: No help allowed.

Recommended Previous Knowledge: Introduction to Engineering Experience and Working Methods, 10 ECTS and Technical Safety in the Process Industry.