HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Fysikk for brann-, HMS- og maskiningeniør (ING171)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

- Kunnskap

 Studenten kan gjere greie for:

 • strukturen til den newtonske mekanikken.
 • Newtons tre lover og arbeid-energi-setningen, både for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • bevaringslover som er nyttige i samband med kollisjonar, både for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • krav som er knytt til bruk av dei ulike lovene og prinsippa.
 • bruken av modellar og modellar sitt gyldigheitsområde.

 

- Ferdigheiter:

Studenten kan gjennomføra:

 • berekningar basert på den newtonske mekanikken, både for translasjons- og rotasjonsrørsle,
 • bruk av gode og tydelege skisser som del av oppgaveløysingar i mekanikk,
 • laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og rapportskriving.

 

- Generell kompetanse:

 Studenten kan:

 • forklara fysiske problemstillingar og løysingsmetodar til andre, både skriftleg og munnleg,
 • bruka verktøy frå fysikken til å finna svar på problemstillingar i andre teknologiske fag,
 • gjenkjenna enkle fysiske lovmessigheitar slik dei kjem til uttrykk i komplisert teknologi.

Innhald og oppbygging : Rørsle langs ei rett line, rørsle i rommet, Newtons lover, arbeid og energi, kollisjonar, rotasjonsrørsle og  spinnsats.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesningar, øvingar og laboratoriearbeid.

Undervisningsspråk: Norsk/engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftleg eksamen, 3 timar

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav:

Abeidskrav 1: 2 labøvingar gjennomførde og godkjende. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidlegare vert arbeidskrav 1 sett på som oppfylt.

Arbeidskrav 2: Vert spesifisert i undervisningsplan ved semesterstart. Dette arbeidskravet gjeld for første ordinære eksamen og dei 3 påfølgjande semestra etter at det er godkjend. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Tilrådde forkunnskapar:

2FY / Fysikk 1

3MX / R2

Matematikk 1

Physics for for Fire, HSE and Mechanical Engineering (ING171)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student knows the

 • the structure of newtonian mechanics.
 • Newton's 3 laws and the work-energy-law, both for translational and rotational motion.
 • conservation laws needed in connection with collisions, both for translational and rotational motion.
 • the conditions relating to the use of different laws and principles.
 • the use of models and the model conditions.

 

-Skills

The students can perform

 • Calculations based on Newtonian mechanics, both translational and rotational motion.
 • Use of good and clear sketches as part of solutions in mechanic.
 • Laboratory work including teamwork and writing of reports.

-General qualifications:

The student can:

 • Explain physical problems and solution methods to others, both in writing and verbally.
 • Use tools from physics to find solutions in other technical fields.
 • Recognize simple laws which are expressed in complex technologies.

Contents and Structure: Motion along a straight line, motion in space, Newton's laws, work and energy, collisions, rotation, Newtons 2.law for rotation. 

Teaching Methods: Lectures, exercises, and laboratory work. The primary language of instruction for the lectures and all forms of evaluation (examinations, portfolios, and other work) will be Norwegian. However, some lectures and tutorials may be given in English.

Language of Instruction: Norwegian/English

Entry Requirements: None

Assessment:

Written exam, 3 hours

Grade:  A - E / F (failed).

Course Requirements:

1: 2 lab-excersices approved. If the student has had the right to previously take the exame this compulsory assignment is considered fulfilled.

2: Will be specified in the curriculum at semester start. 

Examination Aids: Simple calculator: Allowed calculator is Casio fx-82 (all varieties: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Recommended Previous Knowledge:

2FY / Physics 1

3MX / R2

Mathematics 1