HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggjande matematikk (ING0010)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser

Innhald og oppbygging : Aritmetikk og algebra, Mengdelære, likninger og ulikheter, Trigonometri og vinkelmål, Geometri ,  Lineære-, potens-, eksponential-, logaritmiske- og trigonometriske funksjoner, Kontinuitet og grenseverdier, Derivasjon, Integrasjon og differensialligninger, Sannsynlighetsregning og kombinatorikk, Vektorer

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises intensivt om sommeren. Eksamen blir avholdt før ordinær studiestart. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen før oppmeldingsfristen for høstens emner går ut. 

For studenter ved tresemesterordningen: Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanninga, må det være bestått før en kan melde seg opp til høstemnene på ingeniørutdanninga. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Vurdering: Gradert bokstavkarakter A-F.

Arbeidskrav: Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplanen ved kursstart.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Formelark blir delt ut under eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Elementary Mathematics (ING0010)

Course Description for Year of Study 2019/2020