HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Elektrofagleg basis 1 (ELE141)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskaper om kretslære, digital elektronikk, elektromagnetisme og elektrisk ladning på komponentnivå og i et overordnet systemperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • forstår begreper og klarer å måle strøm, spenning og resistans.
 • forstår begreper og kan regne med Ohms lov, effekt og arbeid.
 • kan regne og måle på serie- og parallelkretser.
 • forstår og kan regne på Delta/Wye, Thevenin- og Nortonekvivalenter.
 • forstår og kan regne på superposisjon, maske- og knutepunktanalyse.
 • forstår og kan regne på maksimal effektoverføring.
 • forstår og kan regne på de ulike tallsystemene.
 • forstår de ulike digitale portenes virkemåte og oppbygging, og kan bruke Boolsk algebra i kretsanalyse og design av digitale kretser.
 • forstår låser og vipper og hvordan de er oppbygd.
 • forstår hvordan adderer, komparatorer, kodere, dekodere og MUX og DEMUX er oppbygd og satt sammen i et system.
 • kan designe og analysere tilstandsmaskiner.
 • forstår elektrisk ladning, elektriske felt og elektrisk potensial.
 • forstår magnetiske felt og krefter samt kjenner til magnetiske kilder og elektromagnetisk induksjon.
 • forstår oppbyggingen av spoler og kondensatorer og kan beregne henholdsvis kapasitans og induktans.
 • kan arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy.
 • kan arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.
 • behersker grunnleggende målemetoder og metodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare i strukturert og målrettet arbeid.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Innhald og oppbygging :

Emnet gir, sammen med Elektrofaglig basis 2, en felles forståelse av elektriske og elektroniske systemer brukt i samtlige elektrofaglige disipliner. Emnet er bygget opp av tre moduler ved at det omhandler kretslære, digital elektronikk og elektromagnetisme.

Som en integrert del av disse modulene omhandler omtrent 60% av emnet fysikk i et elektroperspektiv.

 • Kretslære Likestrømkretser, elektrisk effekt og energi, Ohms lov og Kirchhoffs lover. Teknikker for analyse av resistive kretser.
 • Digital elektronikk Grunnleggende begreper, tallsystemer, logiske kretser, logiske funksjoner, design og analyse av kombinatoriske og sekvensielle kretser. Tilstandsmaskiner.
 • Elektromagnetisme Magnetiske felt og krefter, elektrisk ladning, felt og induksjon. Kapasitans og induktans.

Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Bruk av multimeter og andre instrumenter. Grunnleggende komponentlære, skjemategning og symbolbruk. Sikkerhet på laboratoriet og holdning til bruk og behandling av instrumenter.

Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, praktisk arbeid og regneøvinger

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått

Arbeidskrav:

 • 8 godkjente laboratorieøvinger. 5 med rapport. Obligatorisk fremmøte på laboratoriet.
 • 3 godkjente innleveringer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kunngjøres ved semesterstart

Electrical and Electronic Fundamentals 1 (ELE141)

Course Description for Year of Study 2019/2020