HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Inn i drama (DRA301)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

  • Fagtradisjon, fagets plass i barnehage, skole og kulturliv
  • Fagteori
  • Fagdidaktikk

¿Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten bruke:

  • Dramapedagogiske metoder og konvensjoner i arbeid med ulike tema og inn i flere fag
  • Kropp og stemme i status- og rollearbeid

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

  • Utvikle og lede dramapedagogisk arbeid for barn og unge

Innhald og oppbygging :

Emnet ligger i høstsemesteret. Emnet setter hovedfokus på dramatiske uttrykksformer, utforskende dramapedagogisk arbeid, dramadidaktikk og fagteori, samt introduksjon til dans.

Emnet gir en innføring i dramapedagogisk praksis og teori. Arbeid med dramapedagogiske metoder og konvensjoner står sentralt. Det settes fokus på lederen som planlegger, organisator, veileder og medspiller. Arbeid med kropp og stemme er gjennomgående i dette emnet.

Undervisnings- og læringsformer: Dramaforløp, scenisk formidling, forelesninger, verkstedsarbeid/studentledet undervisning, kollokviearbeid, praksis, veiledning og skriftlige oppgaver.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Praktisk-metodisk eksamen i grupper med to til tre studenter.

Med utgangspunkt i en pretekst utvikler og leder studentene en startsekvens i et dramapedagogisk arbeid der metoden lærer-i-rolle inngår. Oppgaven blir utlevert senest to uker etter studiestart. Eksamen gjennomføres innen åtte uker etter studiestart. Tre dager før eksamen skal studentene levere et kort skriftlig notat om arbeidet. Idé, estetisk utforming, organisering, bruk av metoden lærer-i-rolle og ledelse inngår som element i vurderingen.

Tid og sted vil bli opplyst på StudentWeb.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått. Gruppen får én karakter.

Utsatt/ny eksamen skal gjennomføres som ordinær eksamen, eller etter avtale med faglærerne.

Arbeidskrav: Oppmøte i minst 80% av undervisningen. Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Studentene står fritt til å bruke kostymer og rekvisitter.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Entering drama (DRA301)

Course Description for Year of Study 2019/2020