HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Bacheloroppgåve - Data/Informasjonsteknologi (DAT190)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kjenne til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget ingeniørfagfelt
 • kunne oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

Ferdigheter

 • innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et datafaglig prosjekt
 • omsette sine kunnskaper og ferdigheter i praktiske løsninger
 • vise en reflektert, etisk og miljømessige innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Innhald og oppbygging :

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i bachelorutdanningen og gjennomføres i 6. semester.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert prosjekt med utgangspunkt i et realistisk problemstilling der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet skal utføres i grupper og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Studentene får tildelt en faglig veileder og utdanningen bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veileder og til oppdragsgivers kontaktperson gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Ved avslutning av prosjektet skal prosjektet presenteres av gruppen og hver enkelt student redegjøre for egen faglig og personlig utvikling.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der normalt 2-3 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe. Grupper med én eller mer enn tre deltakere kan unntaksvis tillates.

20 timer med veiledning er obligatorisk for gruppen/studenten.

Prosjektarbeid

Prosjektgruppen utarbeider en prosjektplan i samarbeid med veileder og eventuell oppdragsgiver. Prosjektplanen inneholder problemformulering, gjennomførbarhetsanalyse (metodevalg og ressursbehov), prosjektorganisering med framdriftsplan. Prosjektarbeidet videre skjer gjennom innhenting av informasjon/ spesifikasjon/ konstruksjon/ beregning/ programmering osv. med basis i fagfeltet.

Gruppens medlemmer fører jevnlig en prosjektdagbok (blogg)  som dokumenterer aktivitetene i prosjektet. Prosjektdagboken legges frem for veileder, som gir studentene tilbakemelding om faglig innhold og nivå.

Undervisningsspråk: Normalt på norsk, engelsk hvis behov på grunn av utvekslingsstudenter.

Krav til forkunnskapar: Ved tildeling av prosjektoppgave etter 5. semester skal 120 studiepoeng, inkludert alle emner som inngår i første studieår og eventuelle fordypningsfag som oppgaven bygger på, være bestått. Dersom tildeling av oppgaven gjøres etter 4. semester reduseres studiepoengkravet til 100 studiepoeng. Etter skriftlig søknad innen gitt tidsfrist og gjennomført utdanningssamtale kan dispensasjon fra forkunnskapskravet bli gitt.

Vurderingsform:

Deleksamen som består av to deler: vurderingsmappe og muntlig eksamen.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Ved ikke bestått på en av delene må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt neste studieår, fortrinnsvis i vårsemesteret. Det gis ikke anledning til å levere en forbedret versjon av bacheloroppgaven.

Mappevurdering:

Vurderingen baserer seg på to deler fra læringsmappen:

 • Bacheloroppgaven og eventuelt produkt
 • Plakatforedraget

Omfanget av bacheloroppgaven fastsettes i samråd med veileder og er normalt 20-50 sider.

Karakterskalaen er Bestått / Ikke bestått. Karakteren for mappevurderingen settes felles for gruppen.

Muntlig eksamen:

Muntlig eksamen avholdes etter at bacheloroppgaven er levert, som en sluttpresentasjon av prosjektet.

Muntlig eksamen skal ha fokus på gruppen og den enkelte students metodeforståelse, og metodevalg i arbeidsprosessen, så vel som det endelig resultatet i form av bacheloroppgaven og et eventuelt produkt.

Karakterskalaen er Bestått / Ikke bestått. Karakteren for den muntlige eksamenen settes individuelt.

Arbeidskrav:

En læringsmappe som består av:

1) Individuelt krav:

 • Deltagelse på veiledningstimer
 • Et refleksjonsnotat (selvrefleksjon over egen utvikling)

2) Krav til gruppen:

 • Fire innleveringer knyttet til forelesningene i innføring i vitenskapsteori og metode
 • Forprosjektrapport med prosjektplan
 • Forprosjektpresentasjon
 • Skriftlig prosjektdagbok (blogg)
 • Bacheloroppgave, i henhold til mal på instituttet
 • Presentasjon og deltagelse på EXPO med plakatforedrag og eventuelt produkt.

Alt skal ferdigstilles til gitte frister. De obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det semesteret mappen gjennomføres. Læringsmappen dokumenterer læringsprosessen i arbeidet med bacheloroppgaven og bidrar til økt refleksjon underveis. Kun to av mappeelementene vil bli brukt til mappevurderingen. I tillegg til mappevurderingen vil det bli gjennomført en muntlig eksamen (se punktet Vurdering).

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Ingen utover forkravene.

Bachelor Thesis - Computing (DAT190)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Upon completing the course, the candidate will have attained the following learning outcome:

Knowledge

 • is familiar with the relevant methods and working practices relating to research and development within their own engineering field
 • be able to update their knowledge through contact with relevant academic communities and practice fields

Skills

 • collect, analyze and refer information in a critical and reflective way
 • document and communicate project results in a systematic and scientific way

General competence

 • work with planning and execution of an engineering project, both independently and in teams
 • translate their knowledge and skills into practical solutions
 • show reflective, ethical and environmental insight into their work, in accordance with relevant national guidelines

Contents and Structure:

The bachelor thesis is the final course in the bachelor degree, taken in the 6th semester.

Students will complete an independent method and problem-oriented task based on a realistic engineering problem, which requires knowledge and skills of key areas of the bachelor program. The project is a joint student project. The project may be a partnership with a company or a government agency or be part of the internal research and development initiatives at HVL.

Each team of students is assigned an internal supervisor, who will provide guidance to ensure the scientific and methodological elements are well attended. Students regularly report the progress of the project to the supervisor, and to the company contact, through oral and written reports. The team makes regular entries in a project diary documenting the project activities. On completion of the project, the individual students will, through a reflection paper, account for their academic and personal development while working on the project.

 The thesis must be conducted in accordance with Guidelines for bachelor thesis at HVL, and a supervisory agreement must be signed.

Teaching Methods:

Lectures and joint student project. The project is supervised and there will normally be 2-3 students in a team. A team of one student may be allowed as an exception. 20 hours of supervision is mandatory for the team/student.

Joint project work

The team develops a preliminary report with project plan in cooperation with the supervisor and (if relevant) the company. The preliminary report contains problem formulation, feasibility analysis (method selection and required resources), project organization with project schedule and any cost estimates. The project work typically consists of collection of information / specification / construction / calculation / programming etc. based on knowledge from the discipline.

The project team documents the activities of the project regularly in a project diary. The project diary is submitted to the supervisor, who gives feedback regarding the academic content and quality.

Language of Instruction: Normally Norwegian, but may be taught in English if necessary because of exchange students.

Entry Requirements: To be assigned a project after the 5th semester, the student must have passed 120 credits - including all courses included in the first year and any specialization relevant for the project. If the project is assigned after the 4th semester the credit requirement is reduced to 100 credits. Exemption from these requirements can be given by submitting a written application.

Assessment:

The final assessment is based on two parts: portfolio assessment and oral exam.

Both parts must be passed in order to pass the examination.

Portfolio Assessment:

The assessment is based on two items of the learning portfolio:

 • The Bachelor's thesis (and the product)
 • The poster presentation

Suggested total number of pages for the bachelor's thesis is 20-50.

The grading scale is Passed / Not passed. The grade for the portfolio assessment is set for the group as a whole.

Oral examination:

The oral exam will be held after the bachelor thesis has been submitted.

The oral exam will focus on the team and the individual student's understanding of methods, the choice of methods in their work process, as well as the final result in terms of the bachelor's thesis (and the product).

The grading scale is Passed / not passed. Each student will get an individual grade for the oral exam.

Course Requirements:

A learning portfolio that consists of the following coursework:

1. Individually requirements:

 • attending supervision
 • A reflection paper (self-reflection on personal development)

2. Requirements for the group:

 • Four submissions related to the lectures in the introduction to scientific theory and methodology.
 • preliminary report with a project plan
 • written project diary
 • bachelor thesis in accordance with the template of the institute
 • presentation and participation at EXPO with poster (and the product).

All coursework items must be submitted by the given deadlines.

The learning portfolio documents the learning process through the semester as a continuous assessment. Only two of the required coursework items will be part of the portfolio assessment as the basis for the determination of the grading (see Assessment).

Examination Aids: None

Recommended Previous Knowledge: None except the required ones.