HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Praksis i arbeidslivet for data (DAT156)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive bedriften, bedriftskulturen og rollene til kolleger i praksisbedriften
 • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Ferdigheter

 • Presentere seg for en potensiell arbeidsgiver gjennom jobbsøknad, CV og intervju
 • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse
 • Kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse konkrete arbeidsoppgaver
 • Presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre

Innhald og oppbygging :

Studentene skal gjennom utplassering i bedrift få verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. Valg av dager koordineres mot timeplanen for andre emner.

Påmelding til emnet skjer innen fastsatt frist semesteret før emnet skal tas.

Studenten må i samråd med emneansvarlig finne fram til aktuell praksisplass hos oppdragsgiver. Studenten søker på praksisplass gjennom utarbeidet CV, søknad samt intervju hos aktuell bedrift. Bedriften innvilger praksisplass i samråd med emneansvarlig.

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens IKT-relaterte arbeidsoppgaver. Aktuelle oppgaver kan være innen drift, vedlikehold, installasjon, oppgraderinger, brukerstøtte, programtesting og feilsøking, systemerings- og programmeringsarbeid. Skriftlig og muntlig rapportering skjer til kontaktperson ved IDR gjennom blant annet aktuell læringsplattform. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, bedrift/oppdragsgiver og Høgskolen representert ved emneansvarlig

Undervisnings- og læringsformer: Individuell utplassering i praksis i arbeidslivet.

Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Krav til forkunnskapar: Minimum 90 studiepoeng skal være bestått før en student kan aksepteres for dette faget, inkludert alle fag i første klasse (60 studiepoeng) og minimum 30 studiepoeng fra fag i andre klasse.

Vurderingsform:

Deleksamen som består av to deler:

1. Mappevurdering. Mappen baserer seg på følgende deler av læringsmappe:

 • Løpende logg/dagbok
 • Sluttrapport etter endt praksisperiode

2. Muntlig eksamen basert på presentasjon av sluttrapport.

Karakter bestått/ikke bestått.

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved oppstart for emnet. Deler av mappens innhold kan kreves innlevert/presentert som elektroniske dokumenter/nettsider.

Kontaktperson ved Høgskolen er ansvarlig for vurdering av studenten.

Arbeidskrav:

Læringsmappe:

Læringsmappe består av følgende element:

 • Løpende logg/dagbok
 • Statusrapport midtveis i praksisperioden
 • Sluttrapport og sluttpresentasjon etter endt praksisperiode
 • Minimum 270 arbeidstimer brutto dokumentert med timelister signert av kontaktperson i bedriften

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved oppstart for emnet. Deler av mappens innhold kan kreves innlevert/presentert som elektroniske dokumenter/nettsider.

Work placement, ICT (DAT156)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

After completing the course DAT156 Practice in Workplace for IDR, the students should be able to:

Knowledge

 • Describe the company, its corporate culture and the roles of colleagues at the company
 • Give an account of work and working methods in the company

Skills

 • Present themselves for a potential employer through the job application, resume and interview
 • Study the assigned tasks and solve these
 • Communicate and collaborate with colleagues to address specific tasks
 • Present the work performed during the practice, both written and oral

General competence

 • Adapt to applicable rules and regulations within the company
 • Reflect on their own knowledge and learning, and reflect on their role in collaboration with others

Contents and Structure:

The student has to engage her/himself in the search for work placement in a company where she/he can gain valuable and relevant practical experience. This search process will typically involve writing student job applications, maintainging a CV and going to student job interviews. The course coordinator is available for help and guidance throughout this process. A company accepts the application of a student and offers the work placement for her/him in consultation with the course coordinator.

Work at the workplace/company is to be done at set weekdays and at times that are not in conflict with other scheduled courses for the student. 

Students have to apply to this course before a set deadline at the end of the previous term.

The student participates actively in the daily work activities of the company. Relevant tasks may be maintenance, installation, upgrades, user support, application testing and troubleshooting, system installation and programming. Mandatory course activities include reporting through a personal blog, written reports and oral presentations. Some of these activites are done through HVL's LMS system.

At the begining of the work placement, a written contract has to be accepted and signed by the student, the company, and HVL represented by the course coordinator.

Teaching Methods: Individual work placement in a company.

Language of Instruction: Norwegian or English.

Entry Requirements: Minimum 90 credits must be passed before a student can be acepted for this course, including all subjects in first year (60 credits) and a minimum of 30 credits from subjects in the second second.

Assessment:

Exam in two parts:

1. Portfolio assessment. The portifolio is based on the following parts of the learning portefolio.

 • The day-to-day log/diary
 • The final report

2) Oral examination based on a presentation of the final report.

Grading scale is pass or fail.

Both parts must get a passing grade in order to get a final grade for the course.

Detailed guidelines and deadlines will be announced at the start of the course. Parts of the folder's contents may be required to filed/submitted as electronic documents/web pages.

The subject coordinator at the University College is responsible for the assessment of the student.

Course Requirements:

Learning portfolio:

Learning portfolio consists of:

 • Day-to-day log/diary
 • Status report halfway through the period
 • Final report at the end of practice period
 • Minimum 270 working hours gross documented by the contact person in the company

Detailed guidelines and deadlines will be announced at the start of the class. Parts of the folder's contents may be required to filed/submitted as electronic documents/web pages.