HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Programvarearkitektur og applikasjonsutvikling (DAT154)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare oppbygning av .NET plattformen samt tilførende begreper og prinsipper
 • Forklare prinsipper for programmering mot Windows SDK
 • Forklare språkelementer i C++, slik som pekere m.m.
 • Forklare arkitekturmønstre i programutvikling
 • Forklare begreper og prinsipper for programvarearkitektur
 • Forklare prinsipper og elementer i grafiske brukergrensesnitt
 • Gjøre rede for prinsipper for universell utforming av brukergrensesnitt

Ferdigheter

 • Designe og analysere programvarearkitektur for middelstore applikasjoner
 • Utvikle programvare med grafisk brukergrensesnitt
 • Anvende og vurdere bruk av programvaremønstre i praktisk programvareutvikling
 • Bruk av utviklingsverktøy til test og feilfinning i større programvare
 • Utvikle programvare i .net og C++

Generell kompetanse

 • Arbeid i gruppe
 • Begrunne valg av programvarearkitektur
 • Dokumentere skriftlig valg av programvarearkitektur

Innhald og oppbygging :

Faget omhandler utvikling av større applikasjoner med fokus på begreper og teknikker for programvarearkitektur, programmeringsmønstre og grafiske brukergrensesnitt. Faget er teknologisk forankret i utvikling av grafiske desktop applikasjoner for Windows ved bruk av Windows SDK (Software Development Kit) og programmeringsspråket C++, NET plattformen og programmeringsspråket C# med tilhørende rammeverk.

Innhold

 • Programvarearkitektur
 • Hendelses- og meldingsorientert programvare
 • Programmeringsmønstre
 • Modul-basert programvare
 • Implementasjon og analyse av grafiske grensesnitt
 • Universell utforming, tilpasse programvare til brukere med nedsatt funksjonsevne
 • Databaseintegrasjon, tilgang og spørringer fra applikasjoner
 • Programmering mot plattform-APIer og rammeverk
 • Vindushåndtering
 • C#-spesifikke språkkonstruksjoner
 • C++-spesifikke språkonstruksjoner
 • Flerspråksapplikasjoner og -utvikling
 • Programmering av større applikasjoner

Undervisnings- og læringsformer: Programmeringsøvinger og prosjektarbeid. Forelesninger.

Undervisningsspråk: Undervising på Norsk eller Engelsk. Undervisningsmateriale på engelsk. Oppgaver kan besvares på Norsk eller Engelsk.

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Muntlig eksamen. 

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Its learning. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: DAT108 Programmering og webapplikasjoner

Software Architecture and Application Development (DAT154)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

After completing the course DAT154 Software Architecture, the students will be able to:

Knowledge

 • Explain the principles of programming for Windows SDK
 • Explain the structure of the. NET platform and ingoing concepts and principles
 • Explain language elements in C++ such as pointers and more
 • Explain architectural software patterns
 • Explain concepts and principles of software architecture
 • Explain the principles and elements of graphical user interfaces
 • Explain the principles of universal design of user interfaces

Skills

 • Analyze and design software architecture for medium size applications
 • Develop software with graphical user interfaces
 • Apply and evaluate the use of software patterns in practical software development
 • Use development tools to find correct bugs and finally test larger software systems
 • Develop software in .net and C++

General Competence

 • Work in groups
 • Explain the choice of software architecture
 • Document the choice of software architecture

Contents and Structure:

The course concentrates on developing large applications with focus on software architecture, programming patterns and graphical user interfaces. The students learn about graphical desktop applications for Windows using the Windows SDK (Software Development Kit) and the programming language C + +. The last part of the subject concentrates on the .NET platform using the C # programming language and its framework.

Content

 • Software Architecture
 • Event and message-oriented software
 • Programming Patterns
 • Module-based software
 • Implementation and analysis of graphical interfaces
 • Universal design, customize the software to users with disabilities
 • Database integration, access and queries from applications
 • Programming with platform APIs and frameworks
 • Window Management
 • C #-specific language constructs
 • C++-spesific language constructs
 • Multi-Language Applications and Development
 • Programming large applications

Teaching Methods: Practical programming exercises alone and in groups as well as one larger project. Lectures.

Language of Instruction:

English or Norwegian. Course materials in English. Exercises kan be answered in Norwegian or in English.

Entry Requirements: None

Assessment:

Oral examination.

Time and place will be announced at Itslearning.

Grading scale is A-F, where F is failed.

Course Requirements:

4 compulsory exercises must be completed (within the given deadlines) and approved before the exam can be taken. The exercise can either be written assignments or presentations.

Approved exercises also give access to postponed examination the following semester. However, before a new postponed exam can be taken (the next time the subject is taught), new exercises must be delivered.

Examination Aids: None.

Recommended Previous Knowledge: DAT108 Programming and web application or similar course providing competance beyond an introductory course in programming