HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Vidaregåande webapplikasjonar (DAT152)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare kommunikasjonen som skjer mellom klient og tjener i en webapplikasjon
 • Forklare hvordan Ajax kan benyttes i webapplikasjoner
 • Identifisere mulige sikkerhetsproblemer i webapplikasjoner
 • Gjøre rede for prinsipper for universell utforming av webapplikasjoner
 • Gjøre rede for ulike arkitekturer og rammeverk for utvikling av webapplikasjoner
 • Gjøre rede for arkitekturen REST for bruk av HTTP

Ferdigheter

 • Programmere klientside-kode med JavaScript
 • Programmere løsninger der Ajax benyttes
 • Programmere inn sikkerhet og universell tilgjengelighet i løsningene
 • Anvende og utvikle tag-bibliotek for tjenersiden
 • Lage applikasjoner basert på REST

Generell kompetanse

 • Finne og benytte informasjon fra relevante kilder for å løse konkrete problemer

Innhald og oppbygging :

Studentene skal lære å utforme og programmere komplette web-applikasjoner. Det vil bli fokus på brukeropplevelse, tilgjengelighet, sikkerhet, arkitektur og riktig valg av teknologi. Ulike rammeverk for utvikling av web-applikasjoner vil bli presentert.

Innhold

 • Klientsideteknologi. JavaScript. Ajax. JSON.
 • Sikkerhet i web-applikasjoner
 • Universell utforming av web-applikasjoner. HTML5, WAI-ARIA.
 • Bruk av eksisterende, og utvikling av egne tag-bibliotek for tjenersiden
 • Arkitektur og rammeverk for internasjonalisering, i18n
 • Rammeverk for tilgangskontroll og brukerhåndtering
 • Moderne rammeverk for utvikling av web-applikasjoner
 • Arkitekturen REST for bruk av HTTP

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Undervisningsmateriale på engelsk, forelesninger på engelsk eller norsk. Alle øvinger må besvares på engelsk.

Undervisningsspråk: Undervisningsmaterialet og forelesninger vil være på engelsk. Hvis kun norskspråklige studenter kan forelesningene gis på norsk. Øvinger må besvares på engelsk.

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Eksamensoppgaver gis på engelsk, men kan besvares på norsk eller engelsk.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Arbeidskrav:

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Tospråklig ordbok.

Ved digitaleksamen skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Tilrådde forkunnskapar: DAT108 Programmering og webapplikasjoner, eller tilsvarende emner.

Advanced Web Applications (DAT152)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

After completing the course, the student should be able to:

Knowledge

 • Explain the communication between client and server in a web application
 • Explain how Ajax can be used in Web applications
 • Explain the basic principles behind REST-based architecture
 • Identify potential vulnerabilities in web applications
 • Explain the principles of universal design of web applications
 • Explain different architectures and frameworks for developing web applications
 • Explain the REST architectural style using HTTP

Skills

 • Programming client side code with JavaScript
 • Programming solutions where Ajax is used
 • Programming for security and universal accessibility
 • Apply and develop tag library for server side
 • Develop applications based on REST

Competence

 • Find and use information from relevant sources to solve specific problems

Contents and Structure:

Students will learn how to design and program complete web applications. There will be a focus on user experience, accessibility, security, architecture and the choice of technology. Different frameworks for developing Web applications will be presented.

Content

 • Client side technology. JavaScript. Ajax. JSON.
 • Web application security
 • Universal design of web applications. HTML5, WAI-ARIA.
 • Using existing, and developing of proprietary tag library for server side
 • Architecture and framework for globalization, internationalization, and localization
 • Frameworks for authorization and user management
 • Modern framework for developing web applications
 • The REST architectural style for using HTTP

Teaching Methods:

Lectures, exercises and project work in groups.

Teaching materials are in English, lectures in English or Norwegian. All exercises must be answered in English.

Language of Instruction: Teaching material and  lectures will be in English. If only Norwegian students, lectures can be given in Norwegian. Assignments must be answered in English.

Entry Requirements: None

Assessment:

4 hour written examination.

Exam will be given in English but may be answered in Norwegian or English.

Time and place for the examination will be announced at Studentweb and digital assessment system.

The examination is digital and the students bring their own computer. The software used for the examination must be installed and tested before the examination.

Grading scale is A-F where F is fail.

If there are few registered students, the exam may be oral.

Course Requirements:

4 compulsory exercises must be completed (within the given deadlines) and approved before the exam can be taken.

Approved exercises also give access to postponed examination the following semester. However, before a new postponed exam can be taken (the next time the subject is taught), new exercises must be delivered.

Examination Aids:

Bilingual dictionary.

In case of digital exam only text editor can be used.

Recommended Previous Knowledge: DAT108 Programming and web applications, or equivalent courses.