HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Teikning DAK/BIM (BYG119)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

Kunnskaper

 • Kjenne til de grunnleggende prinsipper for tegningsproduksjon
 • Kjenne til begreper og innhold i en BIM-modell

Ferdigheter

 • kunne forstå og produsere enkle plan- og snitt-tegninger
 • kunne produsere en 3-d modell ved hjelp av dataprogram

Generell kompetanse

 • ha forståelse for nytten av samordningsmodeller i byggeprosjekter

Innhald og oppbygging :

Emnet skal legge til rette for en forståelse av bruken av tegninger og modeller som en av de viktigste kommunikasjonsmetodene mellom ulike aktører i byggeprosjekter.

Innhold:

 • Tegningsnivåer i forhold til prosjektfaser
 • Målsetting av tegning
 • Lagstruktur
 • Detaljtegninger
 • Skravur
 • Kvalitetskontroll og revisjon
 • 3d- modell
 • Flerfaglig modell, kollisjonskontroll
 • Terrengmodell

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, Øvingstimer, Prosjektarbeid.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Eksamen består av to deler:

 • Individuell semesteroppgave (60% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Muntlig framføring av semesteroppgave (40% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Drawing and CAD/BIM (BYG119)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

After completing this course, the candidate must have:

Knowledge

 • Know the basic principles of drawing production
 • Know the concepts and contents of a BIM model

Skills

 • be able to understand and produce simple plan and section drawings
 • be able to produce a 3-d model using computer software

General competence

 • Understand the usefulness of coordination models in construction projects

Contents and Structure:

The course will facilitate understanding of the use of drawings and models as one of the most important communication methods between different actors in construction projects.

Contents:

 • Drawing levels in relation to project phases
 • Targeting of drawing
 • layer structure
 • Detailed drawings
 • hatching
 • Quality control and audit
 • 3d model
 • Multi-disciplinary model, collision control
 • Terrain Model

Teaching Methods: Lectures, Exercise Hours, Project Work.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: The study program admission requirements.

Assessment:

The exam consists of two parts:

 • Individual semester assignment (60% of final grade). The assignment is valid for 3 semesters after the regular exam.
 • Oral presentation of semester assignment (40% of final grade).

Both parts must be passed to get a grade in the subject. Grade scale A-F where F is not passed.

Course Requirements:

3 assignments must be approved to pass the exam.

Approved mandatory work requirements are valid for 3 consecutive semesters.