HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Geoteknikk (BYG115)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse av hva jord er i byggeteknisk henseende
 • Kandidaten har et grunnlag for å vurdere forskjellige jordarters oppførsel ved spenningsendringer
 • Kandidaten har kunnskap om jordtrykk mot støttekonstruksjoner
 • Kandidaten har kunnskap om stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer
 • Kandidaten har kunnskap om setninger og bæreevne av fundamenter

Ferdigheter

 • Kandidaten har et godt grunnlag for å delta i planlegging av geotekniske grunnundersøkelser
 • Kandidaten kan gjøre overslagsberegninger for dimensjonering av støttekonstruksjoner
 • Kandidaten kan gjøre overslagsberegninger for dimensjonering av fundamenter

Generell kompetanse

 • Kandidaten har etablert generell kompetanse innenfor geoteknikk og fundamenteringsteknikk

Innhald og oppbygging :

Geoteknikk er det ingeniørfag som beskjeftiger seg med jords egenskaper i byggeteknisk henseende (Norges Geotekniske Institutt, 1956). Emne skal gi en innføring i:

 • Klassifisering av jordmateriale
 • Spenninger i jord
 • Skjærfasthet av jord
 • Jordtrykk
 • Setninger og setningsberegning
 • Stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer
 • Bæreevne av fundamenter

Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene lærer fagterminologi og ulik metodikk innenfor geoteknikk og fundamenteringslære.

I felt- og laboratoriedelen vil studentene delta i grunnundersøkelser og prøvetaking, samt undersøkelser i geoteknisk laboratorium.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver
 • Befaringer til aktuelle bygg- og anleggsprosjekt
 • Felt- og laboratorieundersøkelser av jord

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

4 innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

1 feltkurs og 1 laboratorieundersøkelse med medfølgende rapport.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Godkjent kalkulator

Tilrådde forkunnskapar: BYG103 Mekanikk

Soil Mechanics (BYG115)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge

 • The candidate has a basic understanding of what soil is in construction engineering
 • The candidate has a basis for assessing different properties in the soil in the event of tension changes
 • The candidate has knowledge of lateral earth pressure against supporting structures
 • The candidate has knowledge of slope stability and braced cuts
 • The candidate has knowledge of the settlements and bearing capacity of foundations

Skills

 • The candidate has a good foundation level for further participating in the planning of geotechnical analysis
 • The candidate can make estimates and calculations for the design of foundations and supporting structures

General qualifications

 • The candidate has established general expertise in soil mechanics and foundation engineering

Contents and Structure:

Soil mechanics is the subject that deals with soil properties in civil engineering (the Norwegian Geotechnical Institute, 1956). The subject will give an introduction to:

 • Classification of soil materials
 • Stresses and strain in soil
 • Shear strength of soil
 • Lateral earth pressure
 • Primary settlement of soil and calculations
 • Slope stability
 • Bearing capacity of foundations

The course is introduced with an intensive period of lectures, where students learn the terminology and classic methods of soil mechanics.

The students must fulfil a field course, which is followed up by a laboratory exercise.

Teaching Methods:

 • Lectures
 • Mandatory assignments
 • Investigations to current construction and civil engineering Projects
 • Field and laboratory investigations of soils

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment:

Written exam, 4 hours. The time and place of the exam will be announced on Studentweb.

Grade scale A-F, where F is not passed.

Course Requirements:

4 written assignments must be approved to attend the exam.

1 field/lab course with delivered report.

Approved mandatory work requirements are valid for 3 consecutive semesters.

Examination Aids: Approved calculator

Recommended Previous Knowledge: BYG103 Mechanics