HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Anleggs og VA-teknikk (BYG114)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha en grunnleggende forståelse av anleggs- og produksjonsteknikk
 • Kjenne til planlegging og etablering av en byggeplass/anleggsområde
 • Ledningsmateriale og utstyr på ledningsnettet
 • Utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • Lover og regler innenfor byggesaksdelen i Plan og bygningsloven

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging av anleggsarbeid, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Beherske sentral terminologi innenfor anleggs- og produksjonsteknikk og VA-teknikk
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som er søknadspliktige tiltak og aktuell saksgang

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor anleggs- og VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet

Innhald og oppbygging :

Emnet skal gi en plattform innenfor fagene anleggsteknikk og vann- og avløpsteknikk. I tillegg skal emnet inneholde en gjennomgang av plan- og bygningsloven med fokus på byggesaksdelen.

Innhold:

 • Forelesninger
 • Prosjektarbeid innenfor ressursplanlegging og prosjektstyring
 • Befaring til veganlegg og eller byggeplass

Emne skal gi en innføring i rigging, drift og oppfølging av byggeplass / anlegg inkl ressursplanlegging. I tillegg inneholder emne tema som sprengning, masseforflytning, støpe/betongarbeider og ledningsmaterialer og utstyr på ledningsnettet samt utførelse av ledningsanlegg.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger

Gruppearbeid

Befaringer

Datakurs

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

4 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Enkel kalkulator

Lovsamling

Construction Technology (BYG114)

Course Description for Year of Study 2019/2020