HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Veg- og arealplanlegging (BYG110)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om planlegging av ulike areal og infrastruktur
 • ha grunnleggende kunnskaper om planlegging og etablering av en veg/gate i landskapet og byrommet
 • kjenne til hva slags utfordringer man står overfor i planleggingssammenheng
 • ha grunnleggende kunnskaper om fagbegreper, lovverket og planprosess
 • ha forståelse for grunnlagsmaterialet som trengs for å utarbeide arealplaner og i vegprosjektering
 • kunne anvende vegnormalene riktig
 • kunne geometrisk utforming av veger og gater med vekt på linjeføring, tverrprofilutforming og linjekonstruksjon,
 • ha kunnskap om dataverktøy

Ferdigheter

 • ha et godt grunnlag for å utforme en arealplan basert på lovverket og andre retningslinjer
 • beherske sentral terminologi og planprosesser innenfor arealplanlegging
 • beherske sentral terminologi i veiplanlegging
 • ha god forståelse for utfordringer ved prosjektering av veg og arealplaner

Generell kompetanse

 • etablere et godt kunnskapsnivå innenfor forståelsen veg- og arealplanlegging

Innhald og oppbygging :

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet arealplanlegging og vegplanlegging. Samfunnsforståelse, kreativitet og lovverket er grunnleggende elementer innenfor planfaget. Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging av ulike arealtyper, og ulike tema som må ivaretas i den forbindelse, som blant annet veg framkomst, overvann og landskap. Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen prosjektering og dimensjonering av veganlegg med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og omgivelser, og forståelse for det overordna transportsystemet.

Det vil bli tilbud om innføring i dataverktøy utenom faget, som bør brukes i prosjekteringsoppgavene.

Innhold:

 • Grunnlagsmateriale. Registrering og analyse.
 • Plantyper og lovverket. Planprosess
 • Planfremstilling. Bruk av nødvendig dataverktøy
 • Linjeføring for veg og gater
 • Utdypende innhold: Fortetting, klima, analyser, estetikk, universell utforming, vegens funksjon, dimensjoneringsklasser, terrengforståelse, støy, vegkryss, trafikksikkerhet, vann og avløp, overvannshåndtering.

Undervisnings- og læringsformer: Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene lærer fagterminologi og ulik metodikk innenfor arealplanlegging. Utover vil det bli øvelser/ prosjektarbeid i grupper og enkeltvis. Skriftlig og muntlig presentasjon.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer . Skriftlig skoleeksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3-5 obligatoriske innleveringer må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer og presentasjoner.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Godkjent kalkulator.

Håndbøker etter avtale med lærer

Tilrådde forkunnskapar: BYG109 Geografisk informasjonsanalyse

Spatial Planning (BYG110)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Contents and Structure: The course deals with basic topics within the field of field planning and road planning. Social understanding, creativity and legislation are fundamental elements within the field of this course. The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills in the planning of different areas of the area, and various themes that must be taken care of in this regard, such as road emergence, stormwater and landscape. The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills in the design and dimensioning of road systems in terms of safety, accessibility and surroundings, and understanding of the overall transport system.