HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Geografisk Informasjonsanalyse (BYG109)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kunne forklare grunnleggende metoder for innhenting av digitale data og hvordan de modelleres i et GIS.
 • Kunne beskrive sentrale teknikker for bearbeiding, analyse og visualisering av geografiske data.
 • Kunne kjenne igjen problemstillinger der GIS kommer til anvendelse.

Ferdigheter

 • Kunne vurdere og anvende grunnleggende GIS-teknikker ved ulike problemstillinger.
 • Kunne koble tabelldata med geografiske data.
 • Kunne utføre grunnleggende analyser og presentere resultatet i henhold til kartografiske metoder og teknikker.

Generell kompetanse

 • Utvikle et bevisst og kritisk forhold til ulike teknikker for presentasjon av geografiske informasjon, og til data avledet fra dem. Dette i forhold til de miljø- og samfunnsmessige utfordringene ingeniøren er satt til å løse.

Innhald og oppbygging :

Emnet skal legge til rette for en helhetlig forståelse av geografisk informasjon, med særlig fokus på den rollen geografiske informasjonssystemer (GIS) har ved planlegging og formgiving av samfunnet rundt oss. Videre skal emnet gjøre studenten i stand til å kjenne igjen ulike problemstillinger der GIS kommer til anvendelse, og videre nyttiggjøre seg av GIS for å bidra til løsninger som er etisk, miljø- og samfunnsmessig forsvarlig.

Innhold

Datafangst og tilgjengelighet, modellering og fremhenting av data, SOSI-standarden, referansesystemer, datakvalitet og feilkilder, matrikkelen, kartografi og karttyper, terrengmodellering, visualisering, bearbeiding, analyser, internett-baserte løsninger, eiendoms- og prosessforståelse, miljø og landskap. Egnethetsanalyse. Bruk av laserdata.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, teori- og dataøvinger.

Undervisningsspråk: Norsk. Tilrettelegging på engelsk dersom internasjonale studenter.

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Arbeidskrav:

6 obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Studentene tar med egen pc på eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: Kunnskaper tilsvarende LEI101.

Geographic Information Systems Analysis (BYG109)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

After completing this course, the student should be able to:

Knowledge

 • Explain basic methods for spatial data capture in GIS and how the data could be modelled in GIS.
 • Explain basic techniques for processing, analysis and visualisation of spatial data.
 • Recognise tasks where GIS could be applied.

Skills

 • Evaluate and apply basic GIS techniques for different tasks.
 • Couple table data with geographic data.
 • Perform basic analyses and present results according to cartographic methods and techniques.

General Competence

Develop a conscious and critical relationship to different techniques for presentation of geographical information. This in relation to the environmental and social challenges.

Contents and Structure:

This course focuses on general GIS techniques with a special attention on planning and environmental issues. Students will learn to recognize when GIS should be applied to solve a particular problem.

Contents

Data capture and data availability, modelling, standards, use of SOSI data, data quality, suitability analysis, use of reference systems, handling of data errors, cartography, terrain modelling, use of laser data, use of cadastre data, analysis related to planning.

Teaching Methods: Lectures, theory and lab exercises.

Language of Instruction: Norwegian. Adjustment in English if international students.

Entry Requirements: The study program admission requirements

Assessment:

3 hour written examination.

Time and place for the examination will be announced at Studentweb and digital assessment system.

The examination is digital and the students bring their own computer. The software used for the examination must be installed and tested by the student before the examination.

Grading scale is A-F where F is fail.

In case of new exam (outside of ordinary), or if there are few registered students, the exam could be oral.

Course Requirements:

Six mandatory assignments in the form of written reports.

The assignments must be submitted within set deadlines and must be approved before examination can take place.

Approved assignments are valid in three subsequent semesters.

Examination Aids: The students use their own computer  on the examination.

Recommended Previous Knowledge: Knowledge corresponding or similar to LEI101.