HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Bygningskonstruksjonar (BYG105)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha kunnskaper om sikkerhetsprinsipper for dimensjonering av konstruksjoner
 • ha kunnskaper om vanlige laster for bygningskonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering
 • kjenne til grunnprinsippene for ulike konstruksjonstyper
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for statikk

Ferdigheter

 • kunne beregne snittkrefter i enkle statisk ubestemte konstruksjoner
 • kunne beregne lastvirkninger etter norsk regelverk
 • kunne dimensjonere enkle tverrsnitt i betong og stål for noen lastvirkninger

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan ulike konstruksjonstyper kan benyttes i bygningskonstruksjoner

Innhald og oppbygging :

Emnet skal legge til rette for en forståelse av sammenhengen mellom påførte laster, statisk system og dimensjonering av bygningskonstruksjoner. 

Innhold:

 • Generelle krav til bygg
 • Belastninger fra egenlast, snø, vind og nyttelast
 • Valg av statisk bæresystem, statisk modell/materialer
 • Bjelkedeformasjoner ved hjelp av ubestemte integraler
 • Statisk ubestemte bjelker og rammer
 • Fagverk
 • Matrisemetoder
 • Enkel dimensjonering av betongkonstruksjoner
 • Momentkapasitet
 • Beregning av strekkarmering
 • Skjærkapasitet
 • MN-diagram
 • Enkel dimensjonering av stålkonstruksjoner
 • Kapasitet-/Interaksjonsformler

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Tilrådde forkunnskapar: BYG103 Mekanikk

Structural Design (BYG105)

Course Description for Year of Study 2019/2020