HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Bygningsfysikk (BYG104)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper: kjenne til grunnleggende bygningsfysiske sammenhenger og ha oversikt over relevante krav og kriterier i regelverket.

Ferdigheter: kunne dokumentere og utarbeide konstruksjonsløsninger som gir energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger .

Generell kompetanse: ha innsikt i en helhetlig prosjektering av energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger.

Innhald og oppbygging :

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger.

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Videre gis et grunnlag for prosjektering, oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger.

Innhold:

 • Konstruksjons- og byggdetaljløsninger
 • Varmetransport
 • Energikrav i byggteknisk forskrift
 • Simulering av inneklima og energibehov
 • Kriterier for lavenergi- og passivhus
 • Fukttransport og fuktsikkerhet
 • Stråling (radon, solstråling)
 • Inneklima
 • Ventilasjonsløsninger

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, øvingstimer.

Undervisningsspråk: Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige studenter.

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

8 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Building Physics (BYG104)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Knowledge: know basic principles in the field of building physics and requirements and criteria in the regulations.

Skills: be able to document and develop solutions for energy efficient buildings that are safe in regards to moisture.

General qualifications: have insight in hollistic planning of energy efficient and moisture- proof buildings.

Contents and Structure:

Buildings are responsible for 40 % of the Worlds energy use. Shortages in resources and national and international goal to reduce climate gas emissions makes energy efficiency in buildings an important factor to meet the goals. When changes are made in excisting buildings temperatures in the structure changes, something tha t also effect moisure conditions. Knowledge about heat- and moisture conditions and how they relate to oneanother is important when planning, constructing and operating a building.

Contents:

 • Structural knowledge and details
 • Heattransfer
 • Energy requirements in relevant building regulations
 • Criteria for low energy- and passive houses
 • Moisture- transfer and safety in structures
 • Solutions for ventilation
 • Solutions for heating
 • Indoor climate

Teaching Methods: Lectures, work shops.

Language of Instruction: The course will be taught in English or Norwegian, depending on needs according to the participants' language abilities. The assignments can be written in English or Norwegian.

Assessment:

The assessment will be based on a 4 hour written exam.

A graded scale from A to E for passed and F for not passed will be used.

Course Requirements:

8 papers must be approved in order to be able to take the exam.

Valid mandatory assignments are valid in 3 semesters following approval.