HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Norsk teiknspråk i teori og praksis (A60TEG205)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

I løpet av studiet vil studenten videreutvikle sine språklige ferdigheter og utdype sin språkteoretiske innsikt. Emnet skal føre studentene fram til en funksjonell kommunikativ kompetanse, som blant annet kan danne grunnlag for opptak til en tolkeutdanning.

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • språkbruk og sjangermuligheter
 • grammatiske trekk i tegnspråk
 • oppbyggingen av norsk tegnspråk
 • språklig variasjon hos ulike grupper tegnspråkbrukere
 • sentrale språklige virkemidler og språktrekk
 • andre kommunikasjonsmåter som døve og tunghørte bruker

 

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i:

 • å produsere tegnspråk til å kunne kommunisere flytende om allmenne samtaleemner
 • å forstå tegnspråktekster om ulike emner, fortalt av språkmodeller i ulike aldre

Generell kompetanse

Studenten har generell kompetanse i:

 • språkbruksregler
 • tegnspråkets struktur og oppbygning
 • å forstå mer komplisert tegnspråk, og å oppnå større språklig variasjon og bredde i egenproduserte tekster

Innhald og oppbygging :

I dette emnet skal studenten videreutvikle kunnskaper og ferdigheter fra emne A60TEG105; Døves historie, kultur og språk.

Dette faget tilsvarer et undervisningsfag i grunnskolen.

Studiet er lagt opp med praktiske øvelser i en teoretisk ramme. Det tilbys praksis ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, og denne praksisen er en integrert del av utdanningen. Studentene må regne med noen utgifter til reise og opphold ved deltakelse i denne praksisen. Kostnaden er ca. kr. 1000,- + reise t/r Ål. Utgifter for øvrig i forbindelse med praksis dekkes etter gjeldende regler for praksis ved Høgskulen på Vestlandet.

Studenter med morsmåls-førstespråkkompetanse i tegnspråk vil få denne praksisen på andre arenaer. Studentene må regne med noen utgifter til reise og opphold ved deltakelse i denne praksisen, noen utgifter i forbindelse med praksis dekkes etter gjeldende regler for praksis ved Høgskulen på Vestlandet. 

Dersom en ikke har mulighet til å delta på denne praksisen, kan en søke om kompensatoriske oppgaver. Søknaden sendes emneansvarlig innen 30. November.

For studenter og lærere som tar tegnspråkstudiet som en del av lærerutdanning eller som videreutdanning, må det gjennomføres tre ukers praksis i en undervisningsinstitusjon der det foregår undervisning på tegnspråk.

Undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformer fra høstsemesteret videreføres. Det legges vekt på praktisk språktrening i grupper og språklaboratorium, samt deltakelse i tegnspråklige miljøer.

Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk og Norsk tegnspråk

Krav til forkunnskapar: A60TEG105 må være bestått før eksamen i dette emnet kan tas.

Vurderingsform:

Deleksamen, med en skriftlig skoleeksamen og en praktisk eksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. Skriftlig skoleeksamen utgjør 40 % av endelig karakter, og praktisk eksamen utgjør 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Praktisk eksamen, 4 timer

Praktisk eksamen med kommunikasjon, avlesning og produksjon av tegnspråk. Tid og sted for eksamen blir opplyst på emnets sider på Canvas.
Studenten kan bli prøvd i fagstoff fra begge emner.

For studenter som tar dette emnet som del av sin grunnskolelærerutdanning 3. studieår, gjelder følgende vurderingsform:

En FoU-oppgave og en praktisk eksamen.

Både FoU-oppgaven og den praktiske eksamenen må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått, bli tatt som ny eksamen. FoU-oppgaven utgjør 50 % av endelig karakter, og praktisk eksamen utgjør 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

FoU-oppgave

FoU-oppgaven er et selvstendig, forskningsbasert skriftlig arbeid der studenten skal svare på en valgt probelmstilling som er relevant for grunnskolelærerutdanningen. Oppgaven skal skrives i et samarbeid mellom norsk tegnspråk i teori og praksis og pedagogikk og elevkunnskap, jf. "Studieprogramplan for grunnskolelærarutdanning trinn 5-10".

Praktisk eksamen, 4 timer

Praktisk eksamen med kommunikasjon, avlesning og produksjon av tegnspråk. Tid og sted for eksamen blir opplyst på emnets sider på Canvas.
Studenten kan bli prøvd i fagstoff fra begge emner.

Arbeidskrav:

 • Ekskursjoner til tegnspråklige miljøer.
 • Praksis en uke i tegnspråklig miljø eller andre arenaer. Praksisrapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. I helt spesielle tilfeller kan studenten søke om kompensatoriske oppgaver. Emneansvarlig avgjør slike søknader i samarbeid med studieprogramansvarlig. 
 • Praksis (tre uker for studenter og lærere som en del av lærerutdanning eller videreutdanning) må være bestått, og praksisrapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.
 • Praktiske og teoretiske arbeidskrav. For studenter som tar dette emnet som del av sin grunnskolelærerutdanning i 3. studieår, gjelder følgende: Minst ett av arbeidskravene må knyttes til profesjonsfaglig digital kompetanse i et samfunnsperspektiv.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i de 3 påfølgende semestrene.

Norwegian Sign Language in theory and practice (A60TEG205)

Course Description for Year of Study 2019/2020