HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Døves historie, kultur og språk (A60TEG105)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

I løpet av studiet vil studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk (heretter: tegnspråk) slik at han eller hun kan forstå og selv delta i enkle samtaler om hendinger i hverdagen. Studenten skal kunne forstå enkle tegnspråktekster, bruke grunnleggende lingvistiske begrep for å beskrive norsk tegnspråks struktur, og tilegne seg kunnskaper om døves kultur og historie.

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • døves kultur og historie
 • hvordan tegnspråk har fått status som eget språk
 • døve som språklig og kulturell minoritet i Norge
 • språk- og kommunikasjonssituasjonen til ulike grupper av døve og tunghørte.
 • forskjeller mellom tegnede og talte språk

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i:

 • visuell oppmerksomhet
 • verbal og ikke-verbal kommunikasjon
 • tegnspråk på et grunnleggende nivå
 • tegnspråklig samhandling med tegnspråkbrukere

virkemidler fra drama og mime som kan bidra til å visualisere kommunikative uttrykk

Generell kompetanse

Studenten har generell kompetanse i:

 • språkbruksregler
 • tegnspråks struktur og oppbygning
 • å utføre enkle lingvistiske analyser av tegnede og talte språk.

Innhald og oppbygging :

Dette er det første emnet i faget Norsk tegnspråk. Faget består av emnene; "Døves historie, kultur og språk" og "Norsk tegnspråk i teori og praksis".

Dette faget tilsvarer et undervisningsfag i grunnskolen.

Studiet er lagt opp med praktiske øvelser i en teoretisk ramme.

Undervisnings- og læringsformer: Det veksles mellom arbeid i plenum, i mindre grupper og individuelt i språklaboratorium. Tegnspråkstudiet er et ferdighetsfag som krever mye praktisk språktrening og stor egeninnsats. For å oppnå tilstrekkelig tegnspråkkompetanse, forutsettes det at studentene deltar aktivt i tegnspråklige miljøer.

Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk og Norsk tegnspråk

Krav til forkunnskapar: Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Vurderingsform:

Individuell semesteroppgave med tema innenfor døves kultur, historie eller språk. Omfang 4500-5000 ord. Studenter med morsmåls-førstespråkkompetanse i tegnspråk kan leveres eksamensoppgaven på norsk tegnspråk og skal bestå av en 15-20 minutters film. Egne retningslinjer for semesteroppgaven publiseres elektronisk.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved innlevering av individuell bearbeidet oppgave.

Arbeidskrav:

 • Ekskursjoner til tegnspråklige miljøer
 • Deltakelse i 80% av undervisningen.
 • Praktiske og teoretiske arbeidskrav.

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i de 3 påfølgende semestrene.

Ved ikke godkjente arbeidskrav får studenten et nytt forsøk, når det er mulig innenfor studieåret.

History, Culture and Language of the Deaf (A60TEG105)

Course Description for Year of Study 2019/2020